Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Zagraliśmy z dala od klawiatury, a bliżej literatury.

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Nabór Partnerów

2018-06-04,

Kategoria : Inne

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza nabór partnerów do projektów  edukacyjnych przygotowywanych w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektów mających za zadanie podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców. Dofinansowanie można otrzymać na dwa rodzaje projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
1. Zgodność działań partnera z celami i założeniami partnerstwa w konkursie,
2. Wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 04.06 do 25.06.2018 roku.

Oferty można składać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.  Godziny urzędowania: 8.00-16.00
- pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

- pocztą elektroniczną na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl

 
Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). Szczegóły dotyczące konkursów oraz tego kto może zostać partnerem w projekcie znaleźć można na stronie

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4159/poddzialanie-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-%E2%80%93-projekty-zit-bis-elblag

​​

 


Autor: red.

Drukuj
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna