Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty "Kultura dla seniora - senior dla kultury"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Nabór partnerów do projektów edukacyjnych

2017-12-01,

Kategoria : Szkolenia, warsztaty

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza nabór partnerów do projektów edukacyjnych przygotowywanych w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

                 Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektów mających za zadanie podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców. Dofinansowanie można otrzymać na dwa rodzaje projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1. Zgodność działań partnera z celami i założeniami partnerstwa w konkursie,

2. Wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),

3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 01.12 do 31.12.2017 roku.

Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.  Godziny urzędowania: 8.00-16.00
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
  • pocztą elektroniczną na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl

 Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). Szczegóły dotyczące konkursów oraz tego kto może zostać partnerem w projekcie znaleźć można na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2187/poddzialanie-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow---projekty-zit-bis-elblag.


Autor: Marta Derlukiewicz - Kogut

Drukuj
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna