Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Elbląscy edukatorzy dla seniorów - wolontariat

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zapytanie ofertowe - modernizacja systemu kina cyfrowego 3D w Dużej Sali Kina Światowid

2016-06-13,

Kategoria : Inne

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu zaprasza do składania ofert na modernizację systemu kina cyfrowego 3D w dużej Sali Kina Światowid. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kinowe3D – modernizacja systemu kina cyfrowego 3D w dużej Sali Kina Światowid” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

modernizacja systemu kina cyfrowego 3D w dużej Sali Kina Światowid, tj. zakup:

1) systemu 3D w technologii polaryzacyjnej,

2) ekranu kinowego.

2. Świadczenie usługi obejmuje lokalizację:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg,

3. Zakres zamówienia :

Zamówienie obejmuje:

1) zakup systemu 3D pracującego w technologii polaryzacyjnej wraz z okularami jednorazowymi 3D (1000 sztuk) kompatybilnego z obecnym projektorem cyfrowym 2K Barco (BARCO - DP2K-20C - ENIGMA-1.4; ICP-1.2; BARCO-1.0, lampa 4000 W) oraz jego instalacja połączona z demontażem  obecnego systemu 3D (system pasywny 3D Dolby Digital);

2) zakup ekranu kinowego o wymiarach 14,40 x 5,60 m dostosowanego do współpracy z nowym polaryzacyjnym systemem 3D oraz jego instalacja połączona z demontażem obecnego ekranu;

3) szkolenie obsługi kina – 5 osób.

UWAGA:

Wykonawca (oferent) zrealizuje zamówienie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (z uwzględnieniem końcowego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 4). Ze względu na charakter pracy kina Zamawiający preferować będzie godziny nocne wykonania zamówienia (demontażu i montażu).

4.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 31.08.2016 r.

5.      Sposób obliczania ceny oferty 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę (brutto) obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towaru i usług) oraz stawkę podatku VAT.

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3) Cena ma charakter ryczałtu.

4) Jeżeli oferent składa ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (tzw. „VAT odwrócony”). Oferent, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Sposób przygotowania oferty

1) Składając ofertę Oferent ma obowiązek podać nazwę (marka, typ itp.) proponowanych urządzeń i akcesoriów wraz z podaniem nazwy ich producenta.

2) Do oferty Oferent dołączy karty katalogowe oferowanych urządzeń i akcesoriów lub inne równoważne dokumenty (w języku polskim) potwierdzające parametry techniczne urządzeń i akcesoriów.

3) W ofercie Oferent zawrze cenę brutto realizacji zamówienia zgodnie z dyspozycją pkt. 5.

7.  Kontakt 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 11:00 do 12:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 26 B.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie warunków zamówienia  jest Natalia Piotrowska, tel. (55) 611 20 56; kom. 697 636 008; fax (55) 611 20 60, e-mail  natalia.piotrowska@swiatowid.elblag.pl 

W razie potrzeby możliwa wizytacja w siedzibie zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

8.   Dodatkowe informacje 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentem. 

2) Zamawiający ma prawo żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, jeśli złożona oferta nie będzie zawierać jednoznacznych informacji pozwalających na jej ocenę.

3) Złożenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy z oferentem. 

4) Złożona oferta musi zawierać wszystkie koszty wymienione w zamówieniu.

5) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy  z dnia 29.01.2004 Prawa zamówień publicznych.

9.  Miejsce i termin składania oferty 

Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 31 (sekretariat) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13.06.2016 r. do godz. 13:00 na adres: 

Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID”

82-300 Elbląg, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1

Tel. 55 /611-20-50, fax 55/611 20 60  

Drukuj

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna