Twórcza terapia 2012

TWÓRCZA TERAPIA

    luty - grudzień 2012

 

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do grup marginalizowanych.Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób sprawnych są niezwykle istotne w procesie integracji i rehabilitacji społecznej uczestników „Twórczej Terapii".

Działania w ramach projektu obejmują:

  • cykliczne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki, prezentacje sceniczne

Artykuły: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/zatanczyli-na-artystycznych-spotkaniach/

Galerie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/z-okazji-dnia-dziecka/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/tworcza-terapia-a-wikingowie-2012/

  • wyjazdy na spektakle do teatrów
  • Letnią Szkołę Edukacji Artystycznej

Artykuły: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-ju-po-raz-13/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/artystyczne-przenikanie/

Galerie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/rozpocz-a-si-tegoroczna-letnia-szko-a-edukacji-artystycznej

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/magiczne-warsztaty-w-ramach-letniej-szko-y-edukacji-artystycznej/

  • wystawy
  • Międzynarodowy Plener Artystyczny „Impresje" (5. edycja)

Przyjmujemy zgłoszenia - http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/miedzynarodowo-i-artystycznie-impresje-po-raz-piaty/

Przed: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/ilu-ludzi-tyle-impresji/

W trakcie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/tam-czas-p-ynie-wolniej/

Po: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/poimpresje/

Wernisaż: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/wystawy/zobacz-impresje/

  • ogólnopolskie konkursy plastyczne: Kompozycje i Ceramiony

Ogłoszenia o konkursach: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/stworz-wlasna-kompozycje/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/ceramiony-2012/

Wyniki Kompozycji: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/najlepsze-kompozycje/

Wernisaż Kompozycji: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/wystawy/kompozycje-na-wystawie/

Wyniki Ceramionów: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/cermiony-rozstrzygni-cie-konkursu/

Wernisaż Ceramionów: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/wystawy/wernisa-ceramion-w/

  • 6. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.

Podsumowanie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/spotkali-si-mi-dzynarodowo-i-artystycznie/

Efekty rocznej pracy, takie jak uwrażliwienie na odbiór kultury i sztuki, na włączanie osób niepełnosprawnych w działania twórcze również w środowisku otwartym, będą się przekładały na najbliższe środowisko, w którym żyją na co dzień uczestnicy projektu. Długofalowo - celem programu jest zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez ich możliwości a nie ograniczenia.

Celem strategicznym projektu jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

  • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
  • Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grup defaworyzowanych
  • Szeroko rozumiana integracja społeczna.

Różnorodność oraz interdyscyplinarny charakter działań w ramach projektu umożliwią zrealizowanie zakładanych celów oraz dostosowanie programu do indywidualnych możliwości uczestników. Celem warsztatów arteterapeutycznych jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, grup marginalizowanych, przywrócenie im wiary w swoje możliwości, pomoc w odkryciu własnych zdolności, zainspirowanie do dalszych działań. Osoby te bardzo często popadają w bierność społeczną i zawodową.

Sprawdzona i skuteczna oferta wykorzystania zajęć arteterapeutycznych daje szansę na przerwanie tego tzw. zamkniętego kręgu bezradności i bierności. Wykorzystanie metod arteterapeutycznych (najczęściej definiowanych jako terapia przez sztukę) pozwala m.in. na ujście negatywnych emocji, a przede wszystkim na zbudowanie w grupie wzajemnego zaufania, doświadczenie emocji związanych najpierw z realizacją wydarzenia artystycznego, a później z koniecznością zaprezentowania powstałego wydarzenia, dzieła i później zaprezentowania jego.

Spotkania są istotnym etapem włączania osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo. W organizację Międzynarodowych Spotkań Artystycznych angażujemy liczne grono wolontariuszy, czołowe media, placówki kulturalno-oświatowe z kraju i zagranicy, a także elbląską społeczność.

Patronat Honorowy nad 6. Międzynarodowymi Spotkaniami Artystycznymi objął Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu Edukacja kulturalna, środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz własnych.

Zapisz się do newslettera