O nas

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Podstawowym celem Centrum jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji (w tym działalności medialnej), promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę poprzez:

1) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
4) tworzenie i współtworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
5) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Województwa Warmińsko - Mazurskiego we wszystkich formach,
6) wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych głównie Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
7) inspirowanie oraz wspieranie integracji i międzynarodowej współpracy kulturalnej,
8) akcentowanie różnorodności kulturowej poszczególnych państw,
9) organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
10) organizowanie wystaw twórczości artystów zawodowych i amatorskich oraz innych,
11) działalność na rynku audiowizualnym, w szczególności jako wydawca, nadawca  i producent radiowy, telewizyjny i filmowy, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych,
12) wspieranie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne i grupy marginalizowane  w dziedzinie kultury i sztuki,
13) aktywizacja mieszkańców Warmii i Mazur

Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności regionu Warmii i Mazur.

Cele Centrum realizuje poprzez następujące zadania:
1) organizacje, realizacje i promocję przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
2) prowadzenie kina,
3) prowadzenie Ośrodka Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim,
4) prowadzenie Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur e-swiatowid.pl,
5) merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym (teatrami, chórami, orkiestrami, klubami, zespołami sportowymi itp.) sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
6) działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
7) działalność w zakresie budowania systemu informacji o kulturze, w tym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
8) organizację kampanii promocyjnych i społecznych,
9) organizację działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej,kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,
11) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie  i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Centrum.

Dla właściwej realizacji zadań Centrum może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy Centrum mogą działać na zasadach określonych w przepisach odrębnych związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby i sekcje sportowe oraz inne związki nie zajmujące się działalnością polityczną.

Pliki do pobrania

 • pdf

  CSE_SWIATOWID_KSIEGA_ZNAKU_2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Katalog prezentacja działalności CSE Światowid w Elblągu 2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Katalog prezentacji działalności CSE Światowid w Elblągu 2017.pdf

  pobierz
 • pdf

  KSIĄŻKA ZNAKU KINO ŚWIATOWID

  pobierz
 • pdf

  KSIĄŻKA ZNAKU PORTAL KULTURALNY WARMII I MAZUR eŚwiatowid.pl

  pobierz

Zapisz się do newslettera