Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

Kreatywnie i inspirująco w Światowidzie!

Po wakacyjnej przerwie wracają zajęcia w ramach Akademii Wzorowej Edukacji – projektu realizowanego przez CSE „Światowid” w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg. Na nowych uczestników w tym stypendystów czekają zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu.

- Cieszę się że elbląska młodzież może odkrywać i realizować swoje pasje i marzenia właśnie u nas w Światowidzie. Ten rok realizacji Akademii Wzorowej Edukacji pokazał nam jak duża jest potrzeba realizacji takich działań wykraczających poza utarte schematy. To odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata a co za tym idzie, ogromne wsparcie edukacyjne i rozwojowe dla młodego pokolenia elblążan – mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

W ramach projektu 1250 uczniów ze wszystkich elbląskich szkól podstawowych bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wsparcie obejmuje również uczniów wybitnie zdolnych, którzy zostaną objęci pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. Łącznie ze stypendium skorzysta 550 uczniów.

Oprócz zajęć pozaszkolnych, część uczestników projektu bierze udział również w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w elbląskich szkołach zaangażowanych w działania projektowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa Akademia Wzorowej Edukacji!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg realizuje projekt Akademia Wzorowej Edukacji. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych. Za nami już dwa miesiące zajęć, podczas których uczestnicy rozwijają kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

- Działania dla dzieci i młodzieży mają dla nas szczególne znaczenie. W ramach Akademii Wzorowej Edukacji wychodzimy poza utarte schematy. W dobie zmieniającego się świata musimy postawić na szeroki rozwój i tym samym odpowiedzieć na wyzwania cywilizacyjne, jakie stoją przed następnymi pokoleniami – mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

W ramach projektu 1250 uczniów ze wszystkich elbląskich szkól podstawowych bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wsparcie obejmuje również uczniów wybitnie zdolnych, którzy zostaną objęci pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. Łącznie ze stypendium skorzysta 550 uczniów.

- Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu. Będzie to wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy – dodaje Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

W projekt zostało zaangażowanych także 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których został zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. Przedsięwzięcie obejmuje również wsparcie 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

GALERIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Partner: Gmina Miasto Elbląg Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023Wartość projektu: 5 783 368,04 złDofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 złGłównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:Szkoła Podstawowa nr 1 w ElbląguSportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 4 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 6 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 8 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 9 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 11 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 12 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 14 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 15 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 16 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 18 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 19 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 21 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 23 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w "Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.Zaczęcamy do obejrzenia materiału wideo dotyczącego projektu pn. "Akademia Wzorowej Edukacji" - link


13 maja 2021 roku rozpoczął się kurs dla 80 nauczycieli 16 elbląskich szkół wyposażający ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Kurs obejmuje Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami , Szkolenie pn. „Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole” oraz Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty językowe oraz ICT.

Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. programy typu Qumam, Canva, Learningapps, Quizizz, Kahoot, tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą Prezi, Genially, tworzenie map myśli za pomocą Coggle, tworzenie burzy mózgów za pomocą,  Answergarden, Tricider, Jamboard, praktyczne wykorzystanie metod edukacyjnych Webquest, Grywalizacja, Odwrócona klasa, – Canva, Genially, Glogster, Khan Academy, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych – Padlet, Wakelet, Sway, Witryny Google.

Nauczyciele poznają również nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole u uczniów np. eksperyment, gry i zabawy edukacyjne, RAFT, metody sytuacyjne, mnemotechniki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami na różnych przedmiotach.

*** *** ***

1. Akademia wzorowej edukacji

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
Zajęcia mają na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów: matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz języka angielskiego. Program zajęć jest dopasowany do wieku odbiorców, uwzględnia indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia i jest oparty głównie o metody aktywizujące. Dzięki zajęciom uczniowie zwiększają głównie kompetencje kluczowe, ale także umiejętności uniwersalne, w tym kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się, pracy w zespole oraz pracy metodą projektu.

Porwadzone są zajęcia:
1) matematyczne – ich celem jest wyrównanie braków w nauce i utrwalenie bieżącego materiału, rozwinięcie samodzielnego, logicznego myślenia oraz sprawności rachunkowej dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw i metod aktywizujących.
2) przyrodnicze – ich celem jest wyrównanie braków, ale również kształtowanie w uczniach proekologicznych postaw i zachęcanie do samodzielnego odkrywania otaczającego ich środowiska.
3) językowe - ich celem jest niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno- leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania, wzbogacenie słownictwa, wykorzystywanie języka angielskiego w sytuacjach życiowych.
4) ICT - zajęcia  z wykorzystaniem TIK, których program pomoże w wyrównaniu braków, opanowaniu podstawy programowej, ale również podniesieniu kompetencji TIK, kreatywności, logicznego myślenia oraz innowacyjności. Program obejmuje m.in. obsługę komputera, Internetu, poczty elektronicznej, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

   

2. Zajęcia pozaszkolne – kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole w tym pracy metodą projektu

Ich głównym celem jest podniesienie umiejętności uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, adaptacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu), ale również kompetencji kluczowych. Podczas zajęć uczniowie pracują w zespołach z wykorzystaniem metod aktywizujących. tj. burza mózgów, 635, śnieżna kula, drzewko decyzyjne, prezentacja, profil dobrego ucznia, walizka, lodówka, kosz, piramida priorytetów, projekt, drama, gra dydaktyczna, metaplan, portfolio, Kahoot! itp. Program zajęć w każdej grupie jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Zajęcia odbywają się w trzech modułach:
1) Warsztaty ruchowe usprawniające myślenie – zajęcia ruchowe pobudzające pracę mózgu, z wykorzystaniem gier edukacyjnych, rekreacyjnych, planszowych, logicznych, nauka tańca, gry i zabawy w grupie i zespole itp.
2) Kreatywne myślenie - techniki i narzędzia kreatywnego myślenia, ćwiczenia poprawiające zdolność zapamiętywania nowych informacji, budowania skojarzeń, innowacyjnego myślenia, myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego, płynności myślenia, podstawy grafiki komputerowych, podstawy technik plastycznych, zajęcia DIY.
3) Innowacyjny świat - zajęcia kształtujące dociekliwość poznawczą wykorzystujące TIK, zajęcia z digitalizacji z użyciem gogli VR, wirtualne escape roomy, zajęcia z autoprezentacji, podstawy przedsiębiorczości, podstawy filmowania.
4) "Idea? Projekt!" - efektem warsztatów będzie zaplanowanie i wspólne zorganizowanie Festiwalu Kreatywności. Na wydarzenie zaproszeni zostaną uczniowie z Elbląga i okolic - będą oni mieli okazję poznać nowinki technologiczne, zrozumieć podstawowe zjawiska, a także wziąć udział prostych interaktywnych doświadczeniach.

Szkolenia dla nauczycieli

W okresie kwiecień-czerwiec 2021 zostały przeprowadzone w formie zdalnej szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Były to szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami oraz konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach. Dzięki szkoleniom uczestnicy poznali sposoby wykorzystania quizów i aktywności podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, tworzenia prezentacji multimedialnych, map myśli, burzy mózgów, filmu edukacyjnego, gazety internetowej itp.

We wrześniu odbyły się natomiast dwudniowe szkolenia stacjonarne pn. "Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole". Wśród tematów poruszanych podczas szkoleń znalazły się m.in. czynniki sprzyjające i szkodzące kreatywności, wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów i ich zastosowanie na lekcjach, rozwijanie kreatywności w edukacji – zadania z wykorzystaniem TIK, mnemotechniki, wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, kreatywne lekcje zdalne.

Udział w szkoleniach wzięło 80 nauczycieli elbląskich szkół podstawowych. Szkolenia zakończyły się wręczeniem uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach.

 

 

Akademia dla rodziców

Wsparciem zostali objęci również rodzice (500 osób). Zajęcia rozpoczęły się 19 kwietnia. Zostanie zrealizowanych łącznie 18 godz. zajęć dla każdej grupy. Program spotkań dla rodziców, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i wspieraniu dzieci, będzie obejmował m.in. tematy:

1) Jak wspierać rozwój dziecka - dzięki spotkaniom pokażemy jak można lepiej porozumiewać się z dzieckiem, jak motywować do nauki, jak wspierać talenty i pomóc kształtować ich ścieżkę zawodową,

2) Jak współpracować ze szkołą - podczas spotkań ekspert przedstawi dobre praktyki działań rodziców w przestrzeni szkolnej, które ułatwią współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły,

3) "Poszerzanie horyzontów" - przykłady zajęć (rozwijających pasje), które każdy rodzic może przeprowadzić wspólnie z dzieckiem (z elementami tańca i zajęć ruchowych, z elementami zajęć plastycznych oraz gier planszowych i towarzyskich).

Więcej zdjęć w naszej >> galerii <<

  

Pliki do pobrania

 • pdf

  Plan szkoleń dla nauczycieli AWE.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na etapie przystąpienia do projektu_.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 8. HARMONOGRAM REKRUTACJI.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 5. WYKAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 6. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (na etapie przystąpienia do projektu).pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 3. LISTA RANKINGOWA.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 4. LISTA REZERWOWA.pdf

  pobierz
 • pdf

  REGULAMIN REKRUTACJI AWE po zmianach.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ .pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZIC.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 2. PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI.pdf

  pobierz

Zapisz się do newslettera