BALTIC CUP - kulturalna wizytówka Warmii i Mazur 2005

 Zapraszamy do Elbląga! 

Od 1999 roku zapraszamy do Elbląga, by wspólnie przeżyć niezapomniane chwile tanecznego święta. Oprócz organizacji samego festiwalu, mamy za sobą dwukrotną organizację Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych.

W roku bieżącym po raz pierwszy zapraszamy także tancerzy FREESTYLE. Dla nas organizatorów będzie to nowe doświadczenie, a dla środowiska tanecznego - znakomita okazja wymiany doświadczeń jakże różnych stylów tanecznych.

Since 1999 Elblag has welcomed everybody to experience unforgettable moments of dance celebration. Except organizing the festival itself we have already organized twice the World Championships of Dance Formations. You can read about the origin of it and its previous years on: The Orgin Baltic Cup.

This year for the first time we also would like to invite FREESTYLE DANCERS. For us, the organizers, it is going to be a new experience, and for the participants an excellent opportunity to exchange their experience and different dance styles.

С 1999 мы приглашаем в город Эльблонг, чтобы вместе пережить незабываемые впечатления танцевального праздника. Кроме организации самого фестиваля, мы уже дважды организовали Чемпионат Мира Танцевалных Формаций. О наших достижениях в прошлом читайте, пожауйста, на странице: The Orgin Baltic Cup.

В текущем году мы первый раз приглашаем танцоров FREESTYLE. Для нас, организаторов, это будет новый опыт, а для танцевальной среды - это замечательный обмен опытом, а также показ различных танцевальных стилей.

Geneza Baltic Cup

Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup", to jeden z największych w naszym rejonie turniejów tańca.

W uznaniu zasług dla rozwoju światowego ruchu tanecznego International Dance Sport Federation w roku 2000 przyznała Elbląskiemu Klubowi Tańca "Jantar" prawo organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup".Pierwszym poważnym tanecznym przedsięwzięciem na skalę międzynarodową była dla nas organizacja Mistrzostw Świata Formacji Standardowych w Elblągu w 1999 roku. 

Pomysłodawcą "Baltic Cup" był Tor Floysvik z Norwegii, który skupił wokół tej idei partnerów z Polski, Szwecji, Litwy. Festiwal i jego tancerzy gościły do tej pory: Elbląg, Kowno, Goeteborg, Tallin.

Gospodarzem pierwszego pucharu Bałtyku był Elbląg. I Festiwal już w Elblągu pozostał, wpisując się na stałe w taneczny kalendarz. Przez trzy dni w listopadzie najlepsze pary zmagać się będą pod okiem międzynarodowej komisji sędziowskiej, pochodzącej z 9 krajów, startując w wielu kategoriach wiekowych i w obu stylach tanecznych.Podczas imprezy rozgrywane są również dwa rankingowe turnieje: IDSF Open Latin oraz IDSF International Open Standard.

 "Baltic Cup" stał się już tradycją w tanecznym świecie. O jego popularności świadczyć może fakt, iż w każdej edycji uczestniczą tancerze z ponad 12 krajów europejskich. Z roku na rok dążymy do tego, by nasze przedsięwzięcie nie ograniczało się jedynie do turniejowych zmagań. Co roku turniejowi tańca towarzyszą warsztaty i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów, które mają za cel edukację uczestników naszych programów.

Program turnieju każdorazowo uświetniają gościnne występy gwiazd tańca. W Elblągu podziwiać można było m.in. siedemnastokrotnych Mistrzów Świata w Tańcach Standardowych Marcusa i Karen Hilton z Wielkiej Brytanii, Formację Standardową "Jantar" z Elbląga - Mistrzów Świata z roku 1999 oraz wielokrotnych zawodowych Mistrzów Polski w stylu standardowym - Lecha i Annę Romankiewiczów oraz w stylu latynoamerykańskim - Wojciecha i Barbarę Przemienieckich, włoską parę Michelle Bonsignori i Monica Baldasseroni, wicemistrzów Europy w Tańcach Standardowych oraz Mistrzów Włoch - Zespół Tańca Nowoczesnego "Alain and Cinzia Dance", grupę breakdance z Kaliningradu oraz młode zawodniczki trenujące gimnastykę artystyczną w UKS w Gdyni.

Organizacja Festiwalu jest wielkim wydarzeniem tanecznym nie tylko dla naszego miasta, ale i dla całego kraju.

The International Dance Festival "Baltic Cup" is one of the biggest dance contests in our region.

In the year 2000, in recognition of the services to the development of world dancing movement, International Dance Sport Federation gave the right to "Jantar" Dance Club of Elbląg to organize the International Dance Festival "Baltic Cup".The first major dancing event of international dimension was the organization of Standard Formations World Championships in Elbląg in 1999.

The initiator of "Baltic Cup" has been Tor Floysvik from Norway, who gathered partners from Poland, Sweden and Lithuania. The festival and its dancers have been hosted in Elbląg, Kaunas, Goetteborg and Tallin, so far.

The host of the first "Baltic Cup" was Elbląg. And the festival stayed in Elbląg inscribing in the dancing calendar permanently. For three days in November the best pairs will present themselves in various age categories and both dancing styles under the supervision of an international jury. The jurors will come from nine countries.

During the festival one will have the opportunity to see two ranking contests: IDSF Open Latin and IDSF International Open Standard.

"Baltic Cup" has become tradition in the world of dance. Its popularity may be proved by the fact that each edition is attended by dancers from over 12 European countries. Year by year we are trying to extend the festival so that it did not limit only to the contest struggle. Every year the event is accompanied by workshops and seminars conducted by outstanding experts whose aim is to educate the participants of our programmes.

Dancing stars' performances add splendour to the festival's agenda each time. In Elbląg one could admire: Marcus and Karen Hilton from United Kingdom, who won standard dancing world championships for seventeen times, "Jantar" Standard Formation of Elbląg - world champions in 1999, Lech and Anna Romankiewicz - multiple standard style Polish champions, Wojciech and Barbara Przemieniecki - latin style Polish champions, Italian pair Michelle Bonsignori and Monica Baldasseroni - standard style European vice champions, "Alain and Cinzia Dance" Modern Dance Italian champions, breakdance group from Kaliningrad and young sportsladies training artistic gymnastics in UKS of Gdynia.

Международный Фестиваль Танцев "Baltic Cup" - это один из самых грандиозных танцевальных турниров в нашем регионе.

Признавая заслуги в развитии мирового танцевального движения, International Dance Sport Federation в 2000 г. удостоила Эльблонгский Танцевальный Клуб "Янтарь" права организации Международного Фестиваля Танцев "Baltic Cup".

Первым серьезным танцевальным мероприятием международного масштаба была для нас организация Чемпионата мира стандартных формации в Эльблонге в 1999 году.

Основоположником и идейным вдохновителем "Baltic Cup" был Тор Флойсвик из Норвегии, который сосредоточил вокруг этой идеи партнеров из Польши, Швеции, Литвы. Фестиваль и его участники гостили до настоящего времени в Эльблонге, Каунасе, Гётеберге, Таллине.

Хозяином первого кубка Балтики был Эльблонг. И этот Фестиваль уже остался в Эльблонге, записанный навсегда в танцевальный календарь мероприятий. В течение трёх дней в ноябре лучшие пары будут соревноваться под наблюдением международной комиссии судей, в состав которой войдут представители 9 стран, выступая в различных возрастных категориях и в обоих танцевальных стилях.

Во время мероприятия бутут разыграны два турнира в категориях: IDSF Open LatinБ а также IDSF International Open Standard.

"Baltic Cup" уже стал традицией в танцевальном мире. О его популярности может свидетельствовать факт, что в каждом чемпионате участвуют танцоры из более 12 европейских стран. Из года в год мы стремимся к тому, чтобы наше мероприятие не ограничивалось только до турнирных соревнований. Ежегодно танцевальному турниру соспутствуют мастер-классы и семинары, проводимые выдающимися специалистами, целью которых является образование и совершенствование мастерства участников наши программ.

Торжественность прграмме турнира придают каждый раз показательные выступления звезд танца. В Эльблонге можно было восхищаться семнадцатикратными призерами Чемпионата мира по стандартным танцам Маркусом и Карен Хилтон из Великобртании, стандартной формацией «Янтарь» из Эльблонга – чемпионами мира в 1999 году, а также многократными профессиональными призерами Чемпионатов Польши по стандартному стилю: Лехом и Анной Романкевич и по латино-американскому стилю: Войчехом и Барбарой Пшеменецкими, итальянской парой: Мишель Бонсигнори и Моника Балдассерони, вицечемпионами Европы по стандартным танцам и чемпионами Италии – группой современных танцев «Alain and Cinzia Dance», группой брейкданса из Калининграда, а также молодыми участницами, занимающимися художественной гимнастикой в спортклубе г.Гдыни.

Baltic Cup - kulturalna wizytówka Warmii i Mazur

 Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP organizowany jest od 7 lat. Każdego roku uczestniczą w nim tancerze i publiczność z wielu krajów europejskich. To tu rozgrywane są rankingowe turnieje IDSF. Popularność naszego przedsięwzięcia sprawia, że możemy o nim mówić jako o kulturalnej wizytówce naszego regionu.

 Organizacja w Elblągu Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup" wiąże się z zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnopolskich, co przyczynia się do dużej promocji przedsięwzięć oraz krajów uczestniczących w naszych działaniach. Wysoki poziom artystyczny i organizacyjny naszego przedsięwzięcia gwarantuje wpisanie się kolejnej edycji Festiwalu w kalendarz imprez. Przedsięwzięcie to ma ponadto pozytywny wpływ na lokalne otoczenie poprzez przyciągnięcie do naszego regionu turystów i widzów, a co za tym idzie rozwijając bazę gastronomiczną i hotelową.Ponadto CKiWM "Światowid" wyznaczyło sobie za cel, aby z roku na rok warsztaty i seminaria podejmowały coraz ambitniejsze programy edukacyjne, z możliwością sięgania do najlepszych na świecie ekspertów, trenerów i artystów. Świadomość wykładowców idei „wspólnej Europy" oddziaływała na grupy tematyczne, ale również na media, które bezpośrednio uczestniczyły w konferencjach, seminariach, warsztatach i prezentacjach. Informacje te przekazywaliśmy więc do szerszego kręgu odbiorców - całego społeczeństwa polskiego i do krajów, z których pochodzili nasi goście.          

                                                                                                                                                                                                           

Projekt "BALTIC CUP" jest zgodny z założeniami "Strategii rozwoju kultury w województwie warmińsko - mazurskim do roku 2015", gdzie zapisano, że "Województwo będzie wspierało organizację przedsięwzięć kulturalnych o szczególnej randze, służących promocji naszego regionu i prezentacji własnych osiągnięć artystycznych.

Program BALTIC CUP zakładał realizację przedsięwzięć z dziedziny sportu, sztuki, kultury, biznesu, pedagogiki i wymiany młodzieży, dla których ogniwem łączącym jest szeroko rozumiany taniec. W ramach programu przygotowane zostały, m.in. Targi Przedsiębiorczości, które miały przyczynić się do rozwoju współpracy gospodarczej i przedsiębiorczości oraz promocji firm działających w dziedzinie tańca i małego biznesu na terenie państw ze sobą graniczących. Poza tym, poprzez organizację imprezy o wysokim standardzie działań, skierowanej do szerokiego grona odbiorców, stworzyliśmy możliwość wymiany kulturalnej o charakterze artystycznym. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstały warunki do zwiększenia ilości osób odwiedzających region warmińsko - mazurski, zmniejszając tym samym peryferyjny charakter tego obszaru.

 

  Uczestnikami programu BALTIC CUP byli tancerze z kilkudziesięciu klubów, trenerzy i instruktorzy, sędziowie, dziennikarze, przedsiębiorcy, menadżerowie, pracownicy jednostek kultury, mistrzowie fotografii, fryzjerstwa i wizażu z kilkunastu państw europejskich oraz międzynarodowa publiczność. Do udziału w programie zaprosiliśmy również środowisko osób niepełnosprawnych, tańczących na wózkach inwalidzkich. Pośrednio naszymi odbiorcami, dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej i włączeniu w realizację projektu wielu dziennikarzy, byli również telewidzowie (patronat nad imprezą objęło TVN 7), czytelnicy gazet i słuchacze radiowi (również za granicą kraju poprzez wsparcie medialne internetowej rozgłośni radiowej z Londynu).

 

  W ramach Festiwalu zorganizowaliśmy m.in. przegląd filmów o tematyce tanecznej, międzynarodowy konkurs fotograficzny i plastyczny pn. „Taniec jest wokół nas", połączonych z wernisażem i prezentacją wystaw pokonkursowych, seminaria, konferencje m.in dla organizacji pozarządowych, warsztaty dla dziennikarzy, tancerzy, trenerów i instruktorów, Targi Przedsiębiorczości oraz prestiżowe międzynarodowe turnieje taneczne. W sumie - 20 przedsięwzięć, za pomocą których promowaliśmy Baltic Cup jako naszą wizytówkę i atrakcję turystyczną dla osób odwiedzających nasz region. Chcieliśmy tym samym stworzyć markowy produkt turystyczno - kulturalny.

W ramach projketu zrealizowaliśmy film promujacy przedsięwzięcie, a więc cały nasz region.

Projekt „Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP – kulturalna wizytówka Warmii i Mazur” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

      

Zapisz się do newslettera