POMOSTY 2008

 Projekt jest realizowany w terminie 01.04 - 30.11.2008 w formie warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji. Program został tak pomyślany by poprzedzające konfrontacje warsztaty i seminaria przedstawiały teorię, metody i techniki pracy, nakreślały mogące wynikać problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Celem projektu jest:

Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa poprzez: - organizację cyklu seminariów edukacyjnych skierowanych do osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą;- udział w przedsięwzięciach artystycznych – konfrontacjach wokalnych i tanecznych.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez:- udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego, z zakresu muzyki i plastyki oraz z zakresu technik dziennikarskich (m.in.: redagowanie tekstów, tworzenie gazety);- udział w przedsięwzięciach artystycznych – konfrontacjach wokalnych i tanecznych

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez:- udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego, z zakresu muzyki i plastyki oraz z zakresu technik dziennikarskich (m.in.: redagowanie tekstów, tworzenie gazety);- organizację konkursów plastycznych (ceramika, rysunek, batik, grafika, fotografia)

Zadaniem POMOSTÓW jest integracja dzieci i młodzieży z dwóch krajów: Polski i Rosji. Ponieważ jest to nasz najbliższy zagraniczny sąsiad uznaliśmy, że nasze dzieci i młodzież powinny umieć przełamywać bariery jakimi jest nieznajomość języka czy inna kultura i obyczaje. Projekt będzie realizowany w formie cyklu warsztatów, konferencji, konkursów i seminariów. Podczas zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów z dziedzin artystycznych i dziennikarzy z redakcji regionalnych, uczestnicy poszczególnych działań będą mogli sami wypracowywać wnioski i propozycje dotyczące przyszłej współpracy.

Realizując Pomosty chcemy umożliwić uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich pasji i twórczych zainteresowań. Dlatego też w programie znalazły się warsztaty: taneczne – ale dotykające jak najwięcej dziedzin tańca. Stąd też w naszym programie  pojawi się taniec towarzyski, nowoczesny oraz narodowy.

Kolejnym działaniem chyba w najlepszy sposób rozwijającym dziecięcą wyobraźnię będą warsztaty plastyczne. Oprócz rysunku, malarstwa, lepienia z gliny czy malowania batików odbędą się zajęcia z tworzenia witrażu. Prace powstałe na warsztatach będzie można następnie oglądać na wystawie w CKiWM „Światowid”.

W ramach projektu będziemy również edukować instruktorów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą – to dla nich zorganizujemy seminaria i warsztaty, które mają im pomóc w odkrywaniu w dzieciach zdolności artystycznych oraz uczenia ich spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i kreatywny. Chcemy by tematyka tych spotkań była również czynnikiem mobilizującym pedagogów do podnoszenia własnych kwalifikacji.  Oprócz tego zorganizujemy warsztaty taneczne, podczas których nauczyciele prowadzący w szkole zajęcia z wychowania fizycznego będą mogli urozmaicać te zajęcia elementami tańca i gimnastyki artystycznej.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty dziennikarskie. Chcemy podczas tych zajęć uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważną rolę w kreowaniu i promowaniu ich poglądów mają media. Uznaliśmy, że jest to ważne zagadnienie, ponieważ fakt wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej sprawił, że staliśmy się jej wschodnią granicą, a tym samym umożliwia międzynarodowy dialog o demokratycznym charakterze. Młodzi dziennikarze uczestniczący w warsztatach dziennikarskich rozbudowanych o elementy nawiązujące do fotografii prasowej i reporterskiej będą mieli więc szansę na rozwój ogólnych umiejętności dziennikarskich, takich jak: nauka obiektywnego, jasnego przekazywania informacji, wykształcenia wrażliwości dziennikarskiej, łączenia przekazu pisemnego wraz z obrazową fotografią prasową. Warsztaty i seminaria prowadzone przez doświadczonych i aktywnych zawodowo dziennikarzy i fotoreporterów będą miały również na celu wykształcenie świadomości dotyczącej wolności słowa oraz obiektywnego spojrzenia na problemy społeczno- polityczne. Uczestnicy tych warsztatów będą mogli uczyć się wyrażać swoje poglądy na forum publicznym poprzez gazetkę, która zostanie wydana w ramach projektu. 

Ale na tym nie koniec. Pogłębieniem integracji będą wspólnie realizowane konkursy, przeglądy i konfrontacje. Założeniem Pomostów jest idea by podczas warsztatów wymienić poglądy i doświadczenia, ale również nauczyć nowych technik wyrazu artystycznego. Zwieńczeniem każdych warsztatów będzie organizacja międzynarodowych konfrontacji – i tak nasi młodzi artyści będą brać udział w konkursach plastycznych, konkursie wokalnym oraz turniejach i festiwalach tanecznych. Dzięki temu będą mogli na forum publicznym zaprezentować zdobyte umiejętności oraz skonfrontować je z innymi uczestnikami.

To nie jedynie efekty realizacji projektu – oprócz tego wymiana kulturalna dzieci i młodzieży z różnych krajów, odbywająca się podczas organizacji „POMOSTÓW” umożliwi im poznanie nowych miejsc, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy grupami tematycznymi uczestniczącymi w projekcie.

Projekt "Pomosty - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej" jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania realizowane w ramach projektu:

KWIECIEŃ 2008

• Ogłoszenie konkursów –  plastycznych i fotograficznego. Ogłosiliśmy konkursy: plastyczny – Konkurs Plastyczny „KOMPOZYCJE” oraz konkurs fotograficzny „Taniec w obiektywie”. W związku z tym przygotowaliśmy regulaminy, które zostały następnie rozesłane po instytucjach kultury.

• Utworzenie strony www. dotyczącej projektu. Na stronie internetowej CKiWM „Światowid” utworzona została podstrona zawierająca informacje na temat realizacji naszego projektu. Od tej pory nasz projekt stał się dostępny pod adresem: www.swiatowid.elblag.pl. 

MAJ - LIPIEC 2008

• Realizacja warsztatów z zakresu dziennikarstwa i fotografii W dniach 20 – 22.06.2008 r. odbyły się pierwsze warsztaty dziennikarskie,w których udział wzięła młodzież z Polski i Rosji. Uczestnicy projektu w ten sposób otrzymali szansę na rozwój ogólnych umiejętności dziennikarskich, takich jak: nauka obiektywnego, jasnego przekazywania informacji, wykształcenie wrażliwości dziennikarskiej, łączenia przekazu pisemnego wraz z obrazową fotografią prasową. Warsztaty prowadzone przez doświadczonego i aktywnego zawodowo dziennikarza – Jarosława Grabarczyka miały również na celu wykształcenie świadomości dotyczącej wolności słowa, obiektywnego spojrzenia na problemy społeczno- polityczne obszaru Polski i Rosji. W tym samym czasie odbyły się również zajęcia z fotografii cyfrowej i fotografii prasowej, które poprowadziła Małgorzata Andrzejewska. Młodzież uczyła się obsługi aparatu oraz kadrowania i wykonywania ujęć podczas wydarzeń kulturalnych. 

• Warsztaty z zakresu tańca ludowego i towarzyskiego W dniach 23 - 25.05.2008 r. i 20-  22.06.2008 swoje spotkania warsztatowe mieli młodzi tancerze. Warsztaty te miały ich przygotować do prezentacji i występów podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego POMOSTY 2008. W tajniki tańca towarzyskiego wprowadzał ich aktualny Mistrz Polski w tańcach standardowych Wiktor Kiszka, będący obecnie najlepszym polskim tancerzem na świecie. W tym samym terminie swoje zajęcia mieli również tancerze tańców ludowych. Dla nich również były to przygotowania do udziału w turnieju tanecznych, ale przede wszystkim wzajemna integracja i poznawanie kultury sąsiada. Warsztaty te poprowadziła Małgorzata Wiczenbach, dawna tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska”, obecnie instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Elbląg”. Dla obu grup tanecznych czerwiec był miesiącem sprawdzenia swoich umiejętności oraz konfrontacji na forum publicznym podczas konkursów tanecznych. Dzięki temu dzieci i młodzież mogły porównać i ocenić zdobyte przez siebie umiejętności. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie dla nauczycieli prowadzących w szkole zajęcia z wychowania fizycznego, podczas którego instruktorzy zapoznali ich z podstawowymi elementami tanecznymi. Dzięki zdobytej wiedzy będą oni mogli urozmaicać swoje zajęcia elementami tańca i gimnastyki artystycznej.

• Realizacja Konfrontacji Tanecznych Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne, w których udział wzięli tancerze tańczący taniec nowoczesny odbyły się w dniu 10.05.2008 r. w Elblągu. Jako organizator zadbaliśmy o jak najlepszą promocję naszego przedsięwzięcia – w tym celu przesłaliśmy informacje do lokalnych i regionalnych redakcji medialnych oraz rozwiesiliśmy na terenie miasta plakaty zachęcające publiczność do przyjścia i oglądania zmagań tanecznych. Do zespołów zostały wcześniej wysłane regulamin, które określały zasady udziału w Konfrontacjach. Zmagania taneczne oceniało jury, które posiadało odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie gwarantujące rzetelność oceny. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody, puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

• Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne – Festiwal Folkloru  - 24.05.2008 r. W dniach 23 – 25 maja 2008 r. do Elbląga zawitały tańce ludowe. Podczas Festiwalu mogliśmy oceniać zmagania kapel ludowych, zespołów śpiewaczych oraz zespołów folklorystycznych. Jury pracowicie oceniało uczestników – w tym również naszych warsztatowiczów, którzy stanęli w szranki z innymi tancerzami. Dzięki akcji promocyjnej oraz nagłośnieniu przedsięwzięcia w mediach oprócz uczestników na Placu Jagiellończyka, gdzie na scenie odbywał się Festiwal zgromadziła się liczna widownia – w sumie 600 osób. Uczestnicy, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach otrzymali puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy . Festiwalowi towarzyszył Nadbałtycki Jarmark Folkloru, podczas którego swoje prace prezentowali twórcy ludowi z Polski i Kaliningradu.

• Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne – turniej tańca sportowego POMOSTY – 22.06.2008 r. Ponieważ Elbląg jest uważany za stolicę tańca towarzyskiego również w naszym programie nie mogło zabraknąć zmagań tancerzy tańczących tańce standardowe i latynoamerykańskie, których zaprosiliśmy do udziału poprzez rozesłanie regulaminów. Na parkiecie zaprezentowali się również uczestnicy naszych warsztatów. Podobnie jak w przysiadku innych konfrontacji nasze działanie promowaliśmy na terenie miasta poprzez rozwieszenie plakatów oraz informując o tym wydarzeniu media. Najlepsi w poszczególnych kategoriach tancerze otrzymali puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2008

• Realizacja warsztatów z zakresu dziennikarstwa i fotografii Młodzi dziennikarze po raz kolejny spotkali się w dniach 26 – 28.09.2008. Podczas zajęć ćwiczyli swój warsztat dziennikarski. Zajęcia prowadził dziennikarz lokalnej gazety Jarosław Grabarczyk.  Cały czas trwały prace nas tekstami, które następnie miały znaleźć się w gazetce powarsztatowej. W tym samym czasie warsztaty fotograficzne prowadziła Małgorzata Andrzejewska, która po raz kolejny wprowadziła młodzież w tajniki fotografii cyfrowej.

PAŹDZIERNIK 2008

Październik był kulminacyjnym miesiącem realizacji projektu. W tym okresie spotkali się uczestnicy warsztatów dziennikarskich, fotograficznych, plastycznych. Podsumowaliśmy i rozstrzygnęliśmy konkursy plastyczne i fotograficzny. W miesiącu tym odbyły się również seminaria dla instruktorów i animatorów kulturalnych oraz międzynarodowe konfrontacje taneczne.

• Warsztaty plastyczne i podsumowanie konkursu plastycznego W październiku podsumowaliśmy działania plastyczne. Warsztaty plastyczne odbyły się w dniu 8 października br. i poprowadziła Marta Karaś, na co dzień pracująca w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Prace powstałe podczas warsztatów można było następnie oglądać na wystawie powarsztatowej w Centrum Kultury Światowid.

Tego samego dnia otworzyliśmy wystawę pokonkursową III Konkursu Plastycznego KOMPOZYCJE, a zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia. Uzupełnieniem działań plastycznych był konkurs plastyczny „Rysunek intuicyjny”, w którym wzięła udział młodzież goszcząca tego dnia w Centrum Kultury. Natomiast po wernisażu zaprosiliśmy jego uczestników do wysłuchania wykładu z zakresu historii sztuki pt. "Grafika na przestrzeni wieków", który poprowadziła również Marta Karaś.

• Realizacja warsztatów z zakresu dziennikarstwa i fotografii Październik (17 – 19.10.2008) był ostatnim miesiącem spotkania młodych adeptów dziennikarstwa. Jarosław Grabarczyk dopracowywał z młodzieżą teksty do gazety projektowej. Gazetka miała zostać oprawiona fotografiami, wobec czego w programie nie mogło zabraknąć i tym razem warsztatów fotograficznych. Tym razem poprowadził je Arkadiusz Sikorski.

• Przeprowadzenie seminariów tematycznych „POMOSTY” są projektem, który ma nie tylko integrować dzieci i młodzież, ale również edukować pracujących z nimi instruktorów. W związku z tym w dn. 17.10.2008 zaprosiliśmy instruktorów oraz nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w seminariach tematycznych. Postaraliśmy się by zajęcia te poprowadziła osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z uzdolnioną artystycznie młodzieżą, w związku z czym o poprowadzenie seminarium poprosiliśmy Martę Osowską – Utrysko, na co dzień pracującą z uzdolnioną muzycznie młodzieżą.

• Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznegoW dniu 14 października dokonaliśmy uroczystego otwarcia wystawy fotograficznej i ogłoszenia wyników konkursu fotograficznego „Taniec w obiektywie”. Wystawa miała również wprowadzić elblążan w taneczny nastrój w związku z nadchodzącymi międzynarodowymi konfrontacjami tanecznymi – Międzynarodowym Festiwalem Tańca Baltic Cup (Puchar Bałtyku). 

• Konferencja „Okrągły stół”. W dniu 19.10.2008 r. odbyła się konferencja „Okrągły stół”, w której udział wzięli młodzi Polacy i Rosjanie. W trakcie spotkania odbyła się wspólna dyskusja na temat możliwości prezentacji poglądów i przekonań młodych ludzi w środkach masowego przekazu w społeczeństwie demokratycznym.

• Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne – „Puchar Bałtyku – Baltic Cup“ 17 - 19.10.2008 r. Przez trzy dni elblążanie podziwiali na parkiecie tancerzy tańczących tańce standardowe i latynoamerykańskie. Wcześniej do klubów tanecznych rozesłaliśmy więc regulaminy zapraszające do przyjazdu do Elbląga. Do udziału zaprosiliśmy również elbląską publiczność poprzez artykuły w mediach i rozwieszenie plakatów. Korzystając z tego, że konfrontacje taneczne zgromadziły tak liczną widownię zorganizowaliśmy również w tych dniach uroczyste artystyczne zakończenie programu – przed publicznością w przerwach pomiędzy konkurencjami tanecznymi prezentowali się najlepsi tancerze innych dziedzin, którzy spotykali się w Elblągu podczas projektu.Najlepsi z tancerzy tańczących podczas Konfrontacji wyłonieni przez międzynarodową komisję sędziowską otrzymali puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Podczas tych dni Elbląg był się prawdziwą europejską stolicą tańca.

LISTOPAD 2008

• Spotkanie podsumowujące realizację projektuListopad był juz ostatnim miesiącem naszych spotkań. W dniach 14 – 16.11.2008  r. zaprosiliśmy do siebie naszych partnerów z Kaliningradu, którzy realizowali wspólnie z nami ten projekt. Podczas spotkania omówiliśmy przebieg realizacji projektu oraz wynikłe problemy. Postanowiliśmy również, że nasza współpraca będzie dalej trwać nawet już po zakończeniu projektu. Przy okazji powstało kilka nowych pomysłów na wspólną realizację działań. 

Projekt "Pomosty - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej" jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edycja POMOSTY 2008 jest kontynuacją projektu z 2006 roku: Projekt „POMOSTY" był realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Zapisz się do newslettera