Azymut 2010

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu inauguruje w poniedziałek, 12 kwietnia międzynarodowy projekt „AZYMUT”.

Realizuje go wspólnie z Kaliningradzką Regionalną Dziecięco-Młodzieżową Społeczną Organizacją Inwalidów "Maria" oraz ze szwedzkim Gimnazjum Specjalnym - Enskede Gaards Gymnasium/ Lindeparken .

W projekcie udział biorą nauczyciele, pedagodzy, terapeuci oraz osoby pracujące w instytucjach kultury, na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, będą podnosiły swoje kwalifikacje, wymieniały się doświadczeniami, poznawały modele i systemy obowiązujące w Polsce, Rosji i Szwecji.

Przez sześć miesięcy odbywać się będą warsztaty, konferencje, szkolenia, wizyty studyjne.

Projekt uzyskał dofinansowanie  w kwocie 29 040 EUR, czyli w 84,57 % ogólnej wartości ze środków Programu "Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych" (Operator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk: 82 - 300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 3/4) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Całkowita wartość projektu: 34 340 EUR

Udział własny CSE: 5 300 EUR

Inauguracja „AZYMUTU”

12 kwietnia o godz. 12.00

w Galerii Nobilis w CSE Światowid.

            

Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Project title: AZIMUTH

Beginning of the project:  1.04.2010

End of the project:  30.09.2010 

Aims of the project:

 •  the rise of qualifications and abilities of 18 persons (6 of each of the countries) working with disabled people in cultural and educational institutions or NGO's from the Warmia and Mazury voivodship, from Sweden and from the Russian Kaliningrad Region, by participation in workshops, study visits and exercises.
 •  the development of cooperation and exchange of experience between institutions and organizations from Poland. Sweden and Russia by the transfer of knowledge to the regions of lower development. 

In the cultural and educational institutions as well as in NGO's working for the disabled people there is a large personal exchange of staff. It is mainly because of the lack of new ideas of work. That's why the improvement of qualifications of the staff and developement of new forms of work is especially important for us. 

Participants

Target group of this project are the workers of the institutions of culture, education and NGO's from the Warmia and Mazury voivodship, active in the field of art-therapy, as well as therapists and teachers from the Swedish town of Stockholm and the therapists and leaders of NGO's from the Russian Kaliningrad Region.  

The program of trainings and workshops will include:

 •  diagnosis of psychological needs of disabled people - children, youth and adults
 • compensations of the needs by creative activity
 • therapeutic role of the creativity - an alternative for agressive behaviour or withdrawal from contacts with other people
 • techniques of plastic art in therapy
 • theatre as a form of therapy, which include music, plastic creativity, literature and the stage
 • personal development, the ability of using own psychical potential. 

Nazwa projektu: AZYMUT

Termin realizacji: 1.04-30.09.2010 r.

Cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji 18 osób (po 6 z każdego kraju) pracujących z osobami niepełnosprawnymi w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych z terenu województwa warmińsko mazurskiego, Szwecji i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach, praktykach i wizytach studyjnych.
 • wzmocnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami z Polski, Szwecji  i Rosji poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych. 

Zarówno w instytucjach kultury, placówkach edukacyjno-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych występuje duża rotacja kadry (również związana z „wyczerpaniem „się pomysłów na nowe działania), a wśród osób pracujących przez długi okres w tak trudnych warunkach występuje proces wypalenia zawodowego. Dlatego też doskonalenie kadry terapeutycznej, wprowadzanie nowych form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi jest dla nas jednym  z kluczowych zadań.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu  - beneficjentów bezpośrednich - stanowić będą pracownicy instytucji kultury, placówek edukacyjno-wychowawczych i organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, realizujących działania z zakresu arteterapii oraz terapeuci, nauczyciele ze szwedzkiego miasta Sztokholm i terapeuci i liderzy organizacji z Obwodu Kaliningradzkiego. 

Zakres programowy szkoleń  i warsztatów:

 • diagnoza potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
 • kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą
 • terapeutyczna funkcja aktywności twórczej –alternatywa dla zachowań agresywnych, wycofania, zahamowania
 • techniki plastyczne w terapii
 • teatr jako forma łącząca plastykę, muzykę, tekst literacki i ruch sceniczny
 • własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych. 

звание проекта  : Азимут

Cpoк осуществления:  1.04.2010 - 30.09.2010

Цели проекта:

 • повышение квалификации и рост компетенций 18 человек (по 6 из каждой страны) работающих с людьми-инвалидами в учреждениях культуры, образовательных учреждениях и правительственных организациях из варминьско-мазурского воеводства, Швеции и Калининградской области посредством участия в специализированных мастер-классах и обучениях, практикумах и учебных визитах.
 •  укрепление сотрудничества и обмен опытом между учреждениями и организациями из Польши, Швеции  и России через трансфер знаний из областей более  развитых к меньше развитым.

В учреждениях культуры, образовательно-воспитательных учреждениях, а также правительственных организациях работающих с людьми- инвалидами встречается  большой кадрооборот (связааный  также с „отсутствием идей на новые действия"), а среди людей, работающих долгое время в так трудных условиях встречается процесс профессионального выгорания. В связи с этим совершенствование терапевтических кадров, введение новых форм и методов работы с людьми-инвалидами для нас является одной  из ключевых задач.

Участники:

Целевую группу проекта  - непосредственные адресаты - составлять будут работники учреждений культуры, образовательно-воспитательных учреждений и организаций из варминьско-мазурского воеводства, реализующих действия в сфере арт-терапии, а также терапевты, учителя из шведского города Стокгольм и терапевты и лидеры организаций из Калининградской области. 

Программа обучений и мастер-классов:

 •  диагноз психологических  потребностей детей и молодёжи, а  также взрослых людей-инвалидов
 • компенсация потребностей с помощью творческой активности
 • терапевтическая  функция творческой активности -альтернатива для агрессивного поведения, задержек и отсталости
 • базовые техники  арт-терапии
 • театр как форма  объединяющая пластику, музыку, литературный текст и сценическое движение
 • персональное развитие, умение использования своих психических  запасов.

Projekt realizowany przez:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy:

Kaliningradzka Regionalna Dziecięco-Młodzieżowa Społeczna Organizacja Inwalidów „Maria” (Rosja)

Gimnazjum Specjalne - Enskede Gårds Gymnasium/ Lindeparken (Szwecja)

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT „AZYMUT"ELBLĄG, CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH „ŚWIATOWID"GALERIA NOBILIS, II PIĘTRO

12 kwietnia 2010r., godz. 12.00

12 kwietnia zainaugurowany został w CSE „Światowid" międzynarodowy projekt „Azymut". Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor CSE „Światowid" Antoni Czyżyk.

W programie znalazły się prelekcje:

- Prezentacja Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych - Romualda Naruszewicz, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk;
- Współpraca transgraniczna w zakresie arteterapii. Projekt „AZYMUT" - Teresa Miłoszewska, CSE „Światowid";
- Działania arteterapeutyczne, Jane Carol Hawes, arteterapeuta (Szwecja Gimnazjum Specjalne - Enskede Gårds Gymnasium/ Lindeparken (Szwecja);- Kaliningradzka Regionalna Dziecięco-Młodzieżowa Społeczna Organizacja Inwalidów „Maria" (Rosja) - Daria Yusupova, psycholog, Kaliningrad;
- Projekt „Współpraca kluczem do sukcesu" - cele i dokonania. Projekt dofinansowany z FMGTM - Iwona Grajkowska, CSE „Światowid";- Różnorodne techniki plastyczne stosowane w arteterapii - Pracownia witrażu i fusingu CSE „Światowid" (forma warsztatowa) - Ewa Bednarska-Siwilewicz, CSE „Światowid".

W godzinach popołudniowych zagraniczni goście wspólnie z grupą elbląskich pedagogów wzięli udział w warsztatach z zakresu integracji sensorycznej, które poprowadziła Marlena Szwemińska, konsultant ds. pedagogiki specjalnej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

galeria zdjęć: kliknij

WIZYTA STUDYJNA W SZWECJI

W niedzielę, 2 maja, trzynastoosobowa grupa terapeutów i instruktorów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego wyjeżdża na wizytę studyjną oraz szkolenie z zakresu arteterapii do Szwecji.

Program pobytu w Sztokholmie obejmuje wizyty w placówkach i organizacjach pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz szkolenia:

- Komunikacja alternatywna/piktogram- Ciało, Umysł i Dusza = Taniec, Wyobraźnia i Rytm- Diagnoza potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych- Kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą

Warsztaty:- Taniec i muzyka Ekspresyjny Freestyle- Drama/ teatr- Warsztaty:„Odnajdywanie empatii" - warsztaty malarskie

 WIZYTA STUDYJNA W ELBLĄGU

Wizyty w Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych, zajęcia w ramach teatru tańca, nauka emisji głosu, zajecia plastyczne – to tylko kilka atrakcji, które czekają gości ze Szwecji i Rosji, którzy odwiedzili Elbląg w ramach projektu Azymut, realizowanego w CSE Światowid.

Przez sześć miesięcy Polacy, Rosjanie i Szwedzi - nauczyciele, pedagodzy, terapeuci oraz osoby pracujące w instytucjach kultury, na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, podnoszą swoje kwalifikacje, wymieniają się doświadczeniami, poznają modele i systemy obowiązujące w tych trzech krajach.

- Byliśmy już na wizytach studyjnych w Szwecji – mówi koordynatorka projektu – Teresa Miłoszewska. – Teraz pokazujemy nasze miasto. Zaprosiliśmy do poprowadzenia zajęć wybitnych ludzi, m.in Annę Haracz, która poprowadzi warsztaty taneczne i Witolda Kozłowskiego, trenera emisji głosu i instruktora śpiewu białego.

 

TYM RAZEM ELBLĄG…

Kilkunastoosobowa grupa osób z Rosji, Szwecji i Polski, na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi, gości z wizytą w Elblągu, w ramach projektu Azymut.

Dzięki uczestnictwu w Azymucie nauczyciele, pedagodzy, terapeuci oraz osoby pracujące w instytucjach kultury, na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, podnoszą swoje kwalifikacje, wymieniają się doświadczeniami, poznają modele i systemy obowiązujące w swoich krajach.Biorą udział w zajęciach artystycznych, które można wykorzystywać w aretterapii - rzeźbę, filcowanie, decoupage, teatr. Poznają techniki pracy podczas zajęć z wielozmysłowego postrzegania, integracji sensorycznej. W programie znalazły się też wizyty w Centrum EXPERYMENT w Gdyni, a także w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie.
 
WIZYTA STUDYJNA W ROSJI
9 - 13 sierpnia 2010 r.

Od poniedziałku (9 sierpnia) w Kaliningradzie gości polsko-szwedzka grupa pedagogów, terapeutów i instruktorów. Uczestniczą wspólnie z Rosjanami w szkoleniach i warsztatach z zakresu arteterapii.

Uczestnicy warsztatów podnoszą swoje kwalifikacje. Na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych. Specjalistyczne zajęcia, praktyki, wizyty studyjne to przede wszystkim wymiana doświadczeń zarówno między instytucjami, jak i osobistych z codziennej pracy. Poznają techniki arteterapeutyczne.

- Terapię przez twórczość, bądź terapię twórczością czyli arteterapię można stosować niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia uczestników - mówi koordynatorka AZYMUTU, Teresa Miłoszowska. - Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych. Jest zatem formą komunikacji. Zakłada swoiste odreagowanie w samym procesie tworzenia, bez nastawienia na efekt zadania. Arteterapia wyzwala aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Nadaje sens i wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego.

galeria zdjęć - kliknij

Zapisz się do newslettera