Zapytanie ofertowe - prace modernizacyjne w Sali Kameralnej

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu zaprasza do składania ofert na prace modernizacyjno – budowlane w sali kameralnej Kina Światowid.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kameralnie i bezpiecznie – modernizacja oświetlenia w sali kameralnej Kina Światowid” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Wykucie otworu pod drzwi 180/200 (w załączeniu mapka sytuacyjna sali), zakup, dostawa i montaż drzwi o klasie E160, roboty budowlane: podkucie posadzki od strony korytarza ewakuacyjnego – tylko w świetle otworu drzwi, wyrównanie podłogi do stopnia (ok. 0,5/1m), utylizacja gruzu i odpadów.

Efekt realizowanych działań ma spełniać wymogi adekwatne do specyfiki sal kinowych, a także spełniać wymogi BHP i przeciwpożarowe. 

2. Świadczenie usługi obejmuje lokalizację:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg,

3. Zakres zamówienia :

Zamówienie obejmuje:

1)   wykucie otworu, zakup dostawa i montaż drzwi o klasie E160;

2)   roboty budowlane: podkucie posadzki, wyrównanie podłogi do stopnia oraz utylizacja gruzu i odpadów.

UWAGA:

Ze względu na charakter pracy kina Zamawiający preferować będzie godziny wykonania zamówienia niekolidujące z bieżącą pracą kina.

4.  Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 15.09.2018 r.

5.      Sposób obliczania ceny oferty 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę (brutto) obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towaru i usług) oraz stawkę podatku VAT.

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3) Cena ma charakter ryczałtu.

4) Jeżeli oferent składa ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (tzw. „VAT odwrócony”). Oferent, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Sposób przygotowania oferty

1) Składając ofertę Oferent ma obowiązek podać nazwę (marka, typ itp.) proponowanych materiałów wraz z podaniem nazwy ich producenta.

2) Do oferty Oferent dołączy karty katalogowe oferowanych materiałów lub inne równoważne dokumenty (w języku polskim) potwierdzające parametry techniczne materiałów.

3) W ofercie Oferent zawrze cenę brutto realizacji zamówienia zgodnie z dyspozycją pkt. 5.

7.      Kontakt 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 11:00 do 12:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 36.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie warunków zamówienia  jest Romuald Koszper, tel. (55) 611 20 57; kom. 601 645 449; fax (55) 611 20 60, e-mail  administracja@swiatowid.elblag.pl 

W razie potrzeby możliwa wizytacja w siedzibie zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

8.   Dodatkowe informacje 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentem. 

2) Zamawiający ma prawo żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, jeśli złożona oferta nie będzie zawierać jednoznacznych informacji pozwalających na jej ocenę.

3) Złożenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy z oferentem. 

4) Złożona oferta musi zawierać wszystkie koszty wymienione w zamówieniu.

5) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy  z dnia 29.01.2004 Prawa zamówień publicznych.

9.      Miejsce i termin składania oferty 

Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 31 (sekretariat) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 13:00 na adres: 

Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID”

82-300 Elbląg, Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1

Tel. 55 /611-20-50, fax 55/611 20 60  

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera