Dostawa systemu kina cyfrowego 2D

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę systemu kina cyfrowego 2D na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu".

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:- ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- załączniki do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(MD-1/2012)                               

Na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  759 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp), Zamawiający - Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID z siedzibą Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu kina cyfrowego 2D przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę: Digital Cinema Polska Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź, na kwotę brutto:  223.306,50 zł.

Wyżej wymieniona oferta jest najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu wraz z uzyskanymi punktami:

Numer  oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena – 100%

Razem liczba punktów

1

Digital Cinema Polska Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź

100

100

2

CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie

art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy

3

KINO-DIGITAL Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133/327, 01-919 Warszawa

85,64

85,64

 

Na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert, tj. cena brutto 100% najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Digital Cinema Polska Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź (oferta otrzymała 100 pkt.). Oferta firmy Digital Cinema Polska Sp. z o.o. zawiera najniższą cenę ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Elbląg, 19.09.2012r.

Pliki do pobrania

 • pdf

  MD_1_2012_ogloszenie_BZP_323580-2012

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_SIWZ

  pobierz
 • doc

  md_1_2012_zal_1_form_ofert.

  pobierz
 • doc

  md_1_2012_zal_1a_zestawienie_oferowanego_sprzetu

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_zal_2_oswiadczenie_art_22_i_25

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_zal_23_oswiadczenie_art_24

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_zal_4_oswiadczenie_art_24_1_2

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_zal_5_wzor_umowy

  pobierz
 • pdf

  md_1_2012_zal_6_opis_przedm_zam.

  pobierz

Zapisz się do newslettera