Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr MD-1/2014 na "Dostawę sprzętu do digitalizacji wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, niezbędne do opracowania i złożenia oferty.

UWAGA:

W dniu 24.09.2014 r. Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1. W rozdziale 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, w punkcie 6.2 lit. a) treść dotychczasową zastępuje się następującą treścią:

„a) dla części A – co najmniej 2 dostawy skanera 3D o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda,”

2. zmianie ulega brzmienie załącznika nr 4 do SIWZ (Wykaz głównych dostaw) poprzez zastąpienie go załącznikiem nr 4 do SIWZ wersja 1.1 (zamieszczony poniżej plik „MD_1_2014_zal_4_wykaz_glownych_dostaw_wersja_1_1”),

3.w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w tabeli A.II.1 laserowy skaner 3D w wierszu „Pozostałe” zmianie ulega treść w odnośniku piątym, która otrzymuje brzmienie:

„- wbudowany w urządzeniu cyfrowy aparat fotograficzny lub załączony w komplecie  cyfrowy aparat fotograficzny współpracujący ze skanerem zamontowany na wbudowanym precyzyjnym uchwycie montażowym. Aparat wbudowany w skaner lub dołączony do zestawu musi umożliwiać wygenerowanie obrazu służącego do nałożenia informacji o kolorze o rozdzielczości minimum 35 mln pikseli.” 

Zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał także zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Korektę ogłoszenia zamieszczono poniżej (plik „MD_1_2014_ogloszenie_BZP_korekta_1_1”).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie ulega zmianie.

UWAGA 2:

Zamawiający informuje, że w dniu 24.09.2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść zapytania oraz odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie:

W „Opisie przedmiotu zamówienia” (część B, pkt. B.I.1) Zamawiający napisał:

„oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem Mesh 3D, które posiada Zamawiający”.

Wyjaśniając pojęcie integracji zamawianego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Mesh 3D, prosimy o uściślenie, czy po pojęciem integracji Zamawiający rozumie plugin producencki do oprogramowania zamawianego, umożliwiający taką integrację oprogramowania, aby Zamawiający poprzez uruchomienie zamawianego oprogramowania miał możliwość realizacji wszystkich funkcji oprogramowania Mesh 3D wewnątrz oprogramowania zamawianego, również wykonywanie pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający przez stwierdzenie "oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem Mesh 3D" ma na myśli funkcjonalność, która pozwoli na migrację projektów między programami przy użyciu eksportu/importu do formatu obsługiwanego przez wyżej wymienione programy.

Zapisz się do newslettera