Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby CSE „Światowid” w Elblągu w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy”

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby CSE „Światowid” w Elblągu w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy” (NP.261.1.2017) Zamawiający, tj. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że jako najkorzystniejsza we wszystkich częściach zamówienia wybrana została oferta firmy:

NOIR Sp. z o.o., Pl. Dworcowy 3a/E, 82-300 Elbląg

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta uzyskała następującą punktację w kryteriach oceny ofert:

Cena: 60 pkt.

Wiek pojazdów: 40 pkt.

Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Oferta firmy NOIR Sp. z o.o. jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elbląg, 21.02.2017 r.

 

Zapisz się do newslettera