Elbląscy edukatorzy dla seniorów/Elbląg educators for seniors

Program Erasmus+

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Nazwa projektu: Elbląscy edukatorzy dla seniorów/ Elbląg educators for seniors Termin realizacji: 1.12.2018 - 30.11.2020 Lider: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

PARTNERZY:- Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania- EURO-NET. Włochy- International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+Wysokość dofinansowania: 54 862,00 EUR

O PROJEKCIE:

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” skierowany jest do seniorów oraz do instruktorów, opracowujących i realizujących dla nich ofertę kulturalno-edukacyjną.

Celem projektu jest poszerzenie programu, skierowanego do osób starszych, o oryginalne, innowacyjne propozycje oraz o działania w ramach klubu aktywności seniora. Chcemy także stworzyć w Elblągu sieć wolontariatu senioralnego, stopniowo rozszerzając ją na cały region. Działania będą realizowane na płaszczyźnie wymiany dobrych praktyk we współpracy z instytucjami z trzech krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

W projekcie w pierwszej fazie realizacji będzie uczestniczyć grupa instruktorów i seniorów oraz kadry zarządzającej z instytucji z krajów partnerskich.

Rezultatem działań projektowych ma być zachęcenie osób starszych do uczestniczenia w aktywnościach, oferowanych przez lokalne instytucje, oraz maksymalne zaangażowanie ich w działania na rzecz własnej społeczności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. Poprzez docieranie szczególnie do osób, które dotychczas nie korzystały z pozadomowych form spędzania czasu, chcemy motywować seniorów do działania, a przez to zapobiegać ich defaworyzacji, marginalizacji i wykluczeniu.

Aby osiągnąć zamierzone cele, część działań projektowych skierowaliśmy do edukatorów, którzy przygotowują ofertę dla osób starszych. Chcemy poszerzyć kompetencje i wiedzę animatorów, umożliwiając im pracę w międzynarodowym zespole i przedstawić im nowe trendy w edukacji senioralnej.

Instruktorzy będą też uczestniczyć w kursie językowym, aby ułatwić im współpracę z edukatorami z innych krajów oraz dostęp do anglojęzycznych materiałów na tematy, które poruszamy w ramach projektu.

W ramach projektu w każdym z krajów partnerskich odbędą się kilkudniowe warsztaty. Edukatorzy z zaangażowanych instytucji podzielą się doświadczeniem i wiedzą z zakresu organizacji wolontariatu senioralnego i dobierania oraz prowadzenia niestandardowych zajęć z wykorzystaniem oryginalnych technik pracy, odnoszących się do kultury i tradycji danego kraju.

W ostatni dzień warsztatów instruktorzy gościnni poprowadzą pokazowe zajęcia dla grupy seniorów, które obserwować będą animatorzy z instytucji goszczącej. Dzięki temu poznają zastosowanie omówionych form pracy w praktyce.

W projekcie weźmie też udział zespół sterujący z Polski, który odbędzie wizyty studyjne w krajach partnerskich, aby poznać zasady funkcjonowania instytucji goszczącej oraz innych organizacji senioralnych w regionu.

W ramach działań odbędą się też dwa spotkania międzynarodowego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących w programie oraz specjaliści z zakresu edukacji senioralnej.

Grupa podzieli się doświadczeniem, opracuje najbardziej efektywne możliwości wspólnego długofalowego działania i podsumuje bieżącą edycję projektu.

Najważniejszymi długofalowymi rezultatami projektu będzie podniesienie poziomu działań kulturalno-edukacyjnych w zaangażowanych krajach, a przez to systematyczne polepszanie jakości życia seniorów oraz kompetencji edukatorów.

W CSE „Światowid” powstanie sieć wolontariatu senioralnego i klub aktywności seniora – nowatorskie formy działania na skalę Polski – które stopniowo rozszerzą działalność na cały region. Efekty projektu zostaną osiągnięte dzięki współpracy w ramach międzynarodowego, przyjaznego, dynamicznie działającego środowiska pracy, umożliwiającego czerpanie z doświadczenia europejskich liderów z zakresu edukacji senioralnej.

REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:- stworzona zostanie sieć wolontariatu senioralnego. Koordynatorzy sieci zostaną przeszkoleni przez instruktorów-koordynatorów zza granicy, którzy przedstawią ideę tego typu działania, informacje dotyczące przygotowania programu edukacji i pracy wolontariuszy, rekrutacji ochotników, adaptowania ich do pracy w różnych środowiskach i grupach wiekowych oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Po szkoleniu osoby odpowiedzialne za powstanie sieci przeprowadzą akcję informacyjną i zrekrutują pierwszych wolontariuszy. Wolontariusze zostaną odpowiednio przeszkoleni przez swoich koordynatorów i na początku wesprą swoją pracą realizację wybranych wydarzeń CSE „Światowid”;

- powołany zostanie klub aktywności seniora - dzięki czemu w CSE „Światowid” powstanie przyjazna przestrzeń dla osób starszych, służąca do aktywnego, ciekawego spędzania wolnego czasu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi.

W ramach działań klubu powstanie grupa, uczestnicząca w przygotowanych dla nich warsztatach i kursach. Będą to m.in. nowe zajęcia, realizowane przez edukatorów, biorących udział w międzynarodowej wymianie, oraz zajęcia pokazowe, prowadzone przez instruktorów zza granicy. Członkowie klubu także wcielą się w rolę animatorów, spożytkowując w praktyczny sposób posiadaną wiedzę i talenty;

- instruktorzy z Polski pogłębią swoje kompetencje dzięki udziałowi w zajęciach z języka angielskiego;

- odbędą się dwa spotkania zespołu projektowego. Na pierwszym zespół dopracuje szczegóły realizacji działań w ramach projektu, wspólnie wybierając narzędzia, umożliwiające ich najlepszą, najbardziej efektywną realizację. Na drugim przedstawiciele instytucji partnerskich podsumują zgromadzone doświadczenia oraz opracują ścieżki dalszej współpracy; przedstawiciele zespołu sterującego z Polski będą także uczestniczyć w spotkaniach w instytucjach partnerskich, aby przyglądać się ich metodom pracy i odwiedzić zaprzyjaźnione instytucje senioralne;

- uczestnicy warsztatów poznają różne strategie pracy z seniorami, pogłębią swoją wiedzę z zakresu metod pracy z nimi (z uwzględnieniem roli pracy indywidualnej z osobami starszymi), koniecznego zaplecza dydaktycznego, praktycznych informacji z zakresu psychologii i prowadzenia skutecznej ewaluacji realizowanych działań. Poznają nowe techniki pracy w dziedzinach, którymi się zajmują;

- wszyscy uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę na temat kultury i tradycji krajów, biorących w nim udział, poszerzą swoją wiedzę o świecie, nabędą nowe umiejętności w dziedzinie edukacji i w poszczególnych dziedzinach kultury. Zapoznają się z nowymi trendami w obszarze działań dla seniorów. Nawiążą nowe znajomości i będą mogli aktywnie wesprzeć pracę zespołu projektowego. Wezmą też udział w specjalnie przygotowanych działaniach ewaluacyjnych. Zostaną zapoznani z platformą EPALE oraz innymi narzędziami multimedialnymi, służącymi do samodzielnego kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, oraz upowszechniania opracowanych w trakcie projektu materiałów dydaktycznych;

- promowana będzie idea współpracy międzynarodowej, ugruntowana więź między reprezentantami różnych kręgów kulturowych, a przez to wzmocniona tożsamość Europy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELBLĄG EDUCATORS FOR SENIORSElbląg Educators for Seniors is directed to senior people and to teachers, tutors and instructor who are responsible for planning and processing the culture offer for this group. Our main goal is to improve the program for seniors by include in original, innovative activities and workshops which will be introduced them during the periodic meeting of Senior Activity Club. We are going to create in Elbląg a senior voluntary, at first as a group and then by involve other institution and organisation form our region to build the whole senior voluntary system.

Project will be run with idea of sharing a good practices and experiences in cooperation with three European countries: Spain, Italy and Germany. In the first stage of project will be participate a group of educators and seniors as far as members of the board from institutions, which participate in.

Major effect of our project will be encourage of senior people to try new ways of spending their time and be a part of interesting activities which local institutions and organisations prepared for this group. We would like to involve them deeply in work with their own community (neighbourhood, district, estate) to help use amazing and broad experience and skills. Our intention is to reach out particularly to seniors who had never tried this kind of ways to spend time. By encourage older people to take some actions, we would like to prevent to social exclusion and marginalisation.

To achieve our goals, we directed our project to educators and trainers, working with seniors also by creating a program for them.

We want to improve their competencies and professional knowledge by offering work in international team and to introduce them a new approach i and trends in senior education, which were not know in Poland before. The group of educators will attend to English language course to provide them a proper level of communication and full access to English-language didactic materials in fields which will be discussed.

During our project in every country involved on it take place a short course (4 days).

Educators from each institution will share experience and skills in senior voluntary subject as far as finding and select non-standard workshops and lessons during which they will use an original methods of work, connected with tradition and culture of particular country.

On the last day of course, guest instructors will lead demonstrational lesson with group of local seniors to enable them an observation of use new method in practice. A small directive group from Poland will visit all partners for 3 days in each place to know

to observe the way of running a host institution and other organisations in nearest area.

During the project we will arrange two international meeting of working team, consists of representants of all included organisations and institutions and professional seniors educators and teachers.

Members of the group will share the experience ins senior education and animation fields, formulate most effective and sustainable ways of work and summarize current edition.

Crucial and long-lasting result of project will become increase of level of educational and cultural activities for seniors in all involved countries and, thanks to that, systematic progress of seniors quality of life and educators skills.

In CSE “Światowid” will be create a senior voluntary system and Senior Activity Club - an innovative forms in Poland, broaden with the time for the whole Varmian-Mazurian region.

Results will be achieved by cooperation in international, creative, friendly and dynamic environment, enabling the draw an experience of European leaders in senior education.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 25 – 27 lutego 2019 roku w Elblągu w ramach projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, odbyło się pierwsze - z dwóch zaplanowanych - Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Organizatorem spotkania było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – lider projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie:

Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible (Hiszpania), EURO-NET (Włochy) oraz International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR (Niemcy).

Podczas trzydniowego spotkania rozmawialiśmy o naszych wzajemnych potrzebach w zakresie aktywizacji seniorów, o doświadczeniu i umiejętnościach, którymi możemy się wymienić. Omówiliśmy też szczegóły dalszej realizacji projektu: zadania, harmonogram, promocję i ewaluację. W przerwach pokazaliśmy naszym gościom wybrane miejsca w Elblągu: Stare Miasto, Centrum Sztuki Galerię El oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Kolejne spotkania zaplanowaliśmy na jesień br. Wtedy to nasi partnerzy w formie warsztatów, odsłonią przed nami tajniki swoich metod włączania seniorów w działania kulturalne.

Projekt pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Link do galerii zdjęć.

On February 25-27 2019 in Elbląg as part of the “Elbląg educators for seniors”project, the first of the two planned- International Project Meeting took place. Themeeting was organized by the Centre of European Meetings “ Światowid” in Elbląg-project leader. The meeting was attended by representatives of organizationsparticipating in the project:

Asociación de Innovación, Formación y Empleo para elDesarrollo sostenible (Spain), EURO-NET (Italy) and International Exchanges BerlinMolinari & Benedetti GbR (Germany).

During the three-day meeting we talked about our mutual needs in terms of activationof seniors, the experience and skills that we can exchange. We also discussed thedetails of further implementation of the project: tasks, schedule, promotion andevaluation. During the breaks we showed our guests selected places in Elbląg : theOld Town, Art Centre Gallery EL and Museum of Archeology and History. We haveplanned next meetings in the autumn this year. It is then that our partners, in the formof workshops, will reveal to us the secrets of their methods of involving seniors inthe cultural activities.

„Elbląg educators for seniors” project is implemented with the support of EuropeanUnion’s programme Erasmus+

Link to the gallery.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W marcu 2019 roku w ramach Klubu Aktywnego Seniora powstały dwie grupy brydżowe , które spotykają się dwa razy w tygodniu. Jednocześnie rozpoczął się cykl spotkań pn. Rozmowy przy szydełkowaniu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy w nich kilkanaście pań, które są na różnym stopniu zaawansowania i uczą się od siebie nawzajem.

- Klub Aktywnego Seniora w marcu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w kwietniu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w maju 2019

- Klub Aktywnego Seniora w czerwcu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w lipcu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w sierpniu 2019

- Klub Aktywnego Seniora we wrześniu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w październiku 2019

- Klub Aktywnego Seniora w listopadzie 2019

- Klub Aktywnego Seniora w grudniu 2019

- Klub Aktywnego Seniora w styczniu 2020

- Klub Aktywnego Seniora w lutym 2020

- Klub Aktywnego Seniora w marcu 2020

- Klub Aktywnego Seniora w czerwcu 2020

- Klub Aktywnego Seniora w lipcu i czerwcu 2020

- Klub Aktywnego Seniora we wrześniu i w pażdzierniku 2020

- Klub Aktywnego Seniora w czerwcu 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W marcu 2019 roku uruchomiliśmy nabór seniorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora. Przygotowaliśmy kampanię promocyjną, której celem jest zachęcenie seniorów do porowadzenia warsztatów czy wygłoszenia wykładu. Zaprojektowane i wydrukowane zostały plakaty oraz ulotki, które następnie rozkolportowano w miejscach, w których często przebywają seniorzy (przychodnie lekarskie, spółdzielnie mieszkaniowe). Informacje o naborze seniorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego publikowane były także na Facebooku oraz w lokalnej prasie. Dodatkowo na stronie CSE "Światowid" na Facebooku utworzona została grupa pn. "Światowid dla seniora", której celem jest m.in. budowanie aktywnej społeczności seniorskiej.

Dotychczas odbyły się następujące zajęcia poprowadzone przez seniorów:- Warsztaty wyplatania wikliny z papieru (marzec 2019)

- Warsztaty skręcania kwiatów z bibuły (kwiecień 2019)

- Warsztaty tworzenia ozób z papieru (październik 2019)

- Warsztaty "Rozmowy przy szydełkowaniu" (październik 2019)

- Warsztaty samorozwoju: JA KOBIETA - NA PEWNYM ETAPIE ŻYCIA (luty 2020)

- Warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej (czerwiec i lipiec 2021)

- Warsztaty samorozwoju: JA KOBIETA - NA PEWNYM ETAPIE ŻYCIA (czerwiec-lipiec-sierpień 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania Klubu Aktywnego Seniora prowadzone przez edukatorów:

W ramach Klubu Aktywnego Seniora, 5 czerwca, odbyło się bezpłatne badanie słuchu dla osób po 50. roku życia. Gościem spotkania była Barbara Kuśtowska, protetyk słuchu oraz logopeda. Opowiadała o budowie ucha, chorobach uszu, o tworzeniu się korków woskowinowych i prawidłowym czyszczeniu uszu. Omówiono także różnice pomiędzy wzmacniaczami słuchu a aparatami słuchowymi. Spotkanie zakończyło się badaniem słuchu dla osób chętnych.

Klub Aktywnego Seniora działa w CSE "Światowid" w ramach projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów".

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Galeria zdjęć

W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 19 lutego, odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych tematyką zdrowia i holistycznego podejścia do człowieka. Prelekcja, którą poprowadziła Joanna Kaszuba, realizowano w ramach Klubu Aktywnego Seniora.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, iż na to jak się czujemy, wpływają myśli i emocje. Na przykład doświadczając silnego stresu, przyczyniamy się do szybszego „zużywania” naszych organów, czyli szybciej się starzejemy. Silne emocje wpływają na nasze ciało. Odczuwamy je jako kłucie, bóle brzucha, głowy itd. - Zachowanie balansu w życiu jest najważniejsze - mówiła Joanna Kaszuba, psychonumerolog i psychobiolog. - Harmonia trzech wymiarów: duchowego, intelektualnego i fizycznego. Na spotkaniu uczestnicy rozmawiali również, jak żyć w zgodzie ze wszystkimi aspektami siebie.

Klub Aktywnego Seniora działa w CSE "Światowid" w ramach projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów".

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Galeria zdjęć 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Międzynarodowe warsztaty dla edukatorów i seniorów

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty adresowane do edukatorów pracujących na rzecz seniorów. Warto, bo swoje sposoby na aktywizację najstarszych zdradzą jedni z najlepszych w tej dziedzinie w Europie – stowarzyszenie AIFED z Hiszpanii.

Pod koniec września w CSE „Światowid” odbędą się dwa spotkania warsztatowe. Jedne adresowane do kadry (edukatorów, instruktorów, animatorów), pracującej na rzecz seniorów, drugie do samych seniorów. Bez obaw o barierę językową — uczestników wesprze tłumacz. Udział w obu szkoleniach jest bezpłatny. Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, którego liderem jest CSE „Światowid” w Elblągu. Projekt polega na wymianie dobrych praktyk „Światowida” we współpracy z instytucjami z trzech krajów — Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

Warsztaty dla edukatorów odbędą się w terminie od 23 do 25 września br. Na zajęciach nasi partnerzy z Hiszpanii podzielą się swoją wiedzą z zakresu wolontariatu senioralnego, projektowania działań angażujących seniorów i motywowania ich. Z kolei 26 września w CSE „Światowid” stowarzyszenie AIFED z Hiszpanii przeprowadzi warsztaty dla seniorów. Uczestnicy spotkania nauczą się między innymi wykonywania fotografii w zależności od rodzaju przedmiotu i dowiedzą się jak „czytać światło” w zależności od pory dnia. Każdy uczestnik warsztatów fotograficznych powinien mieć: aparat fotograficzny lub smartfon, nośnik do przechowywania danych (pendrive).

Stowarzyszenie AIFEDregionalna organizacja, działająca w dziedzinach edukacji, kultury, integracji i zatrudnienia, rezydująca w Granadzie w Hiszpanii. Stowarzyszenie tworzy programy edukacyjne dla instruktorów i animatorów, pracowników firm i osób prywatnych. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej i prywatnymi instytucjami w ramach wspierania edukatorów, którzy pracują z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju życiowymi i społecznymi ograniczeniami, ryzykiem marginalizacji czy wykluczenia — w tym seniorów, zmagających się z trudnościami adaptacyjnymi.

Szczegółowy program szkolenia i warsztatów dostępny poniżej. Więcej informacji oraz zapisy: Dagmara Behrendt-Nowicka, telefon: 55 611 20 59 lub 605 636 670, e-mail: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl.

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Żeby elbląscy seniorzy stali się widzialni

Hiszpanie wiedzą, jak korzystać z wieloletnich doświadczeń zawodowych (ale nie tylko) swoich seniorów. Tak, żeby po przejściu na emeryturę wciąż mogli czuć się potrzebni. Tego, jak to robić, uczyli edukatorów z Elbląga i regionu. Było to międzynarodowe szkolenie, które odbyło się w dniach od 23 do 26 września w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach erazmusowego projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

CSE „Światowid” w Elblągu, odpowiadając na potrzeby seniorów, przygotowuje się do utworzenia sieci wolontariatu senioralnego w Elblągu.

– Krok po kroku zmierzamy do tego, żeby nauczyć siebie oraz naszych lokalnych seniorów aktywności, jaka jest standardem w krajach, które są partnerami naszego projektu – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Kiedy Hiszpan kończy życie zawodowe, wie, że dom lub działka nie są jedynymi dla niego dostępnymi formami spędzania czasu. Jedną z nich jest wolontariat, w którym specjalizuje się stowarzyszenie AIFED z Granady. Przedstawiciele tego stowarzyszenia szkolili edukatorów z naszego regionu.

– Na wolontariacie seniorów korzysta całe społeczeństwo – wyjaśniała Maria Jose Martinez Gonz-Outze stowarzyszenia AIFED, które od ponad dwudziestu pięciu lat angażuje seniorów w wolontariat. – Dzięki tej formie aktywności, seniorzy nie czują się odstawieni na boczny tor. Młodsze pokolenia z kolei czerpią z ich wiedzy i doświadczenia. Dla takiego wolontariusza zapłatą jest satysfakcja i poczucie, że jest potrzebny – tłumaczyła Maria.

Wolontariat w Hiszpanii niejedno ma imię. Może to być forma współpracy mentorskiej, opartej na relacji uczeń-mistrz, gdzie senior angażuje się w konkretny projekt. Wówczas wolontariusz swoje doświadczenie, na przykład z zakresu zarządzania, przekazuje młodszym pokoleniom.

– Wszystko jest zależne od chęci i potrzeb seniora – mówiła Maria Jose Martinez Gonz-Outze. – Wolontariatem może być także cykl comiesięcznych wykładów, przygotowanie jakiegoś projektu albo opiekowanie się dzieckiem.

W międzynarodowym szkoleniu, na zaproszenie CSE „Światowid”, wzięli udział także edukatorzy spoza „Światowida”.

– Bardzo zaciekawiło mnie doświadczenie Hiszpanów z angażowania seniorów w wolontariat – mówi Barbara Stanny, specjalista ds. seniorów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. – To szkolenie w międzynarodowym gronie dało mi inspirację do dalszej pracy.

Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu.

Projekt polega na wymianie dobrych praktyk „Światowida” we współpracy z instytucjami z trzech krajów – Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania
– EURO-NET, Włochy
– International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Galeria zdjęć

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So Elbląg seniors would become visible

Spaniards know how to use the many years of professional experience (but not only) of their seniors so that they can feel needed when they retire. They taught educators from Elbląg and the region how to do it. It was an international training, which took place from 23rd to 26th September at CSE (Center for European Meetings) "Światowid" in Elbląg as a part of the erasmus project called "Elbląg educators for seniors".

CSE "Światowid" in Elbląg, responding to the needs of seniors, is preparing to create a network of senior volunteering in Elbląg.

- Step by step, we aim to teach ourselves and our local seniors activity that is the standard in the countries that are partners of our project - said Antoni Czyżyk, the director of CSE "Światowid" in Elbląg.

When a Spaniard ends his professional life, he knows that a house or an allotmnent are not the only forms of spending time available to him. One of them is volunteering, in which the AIFED association from Granada specializes. Representatives of this association trained educators from our region.

- The entire society benefits from senior volunteering- explained Maria Jose Martinez Gonz-Outze from the AIFED association, which has been engaging senior citizens in volunteering for over twenty-five years. - Thanks to this form of activity, seniors do not feel alienated. In turn, younger generations benefit from their knowledge and experience. For such a volunteer, payment is satisfaction and the feeling that he is needed- explained Maria.

Volunteering in Spain has many faces. It can be a form of mentoring cooperation based on a student-master relationship, when the senior engages in a specific project. Then the volunteer provides his experience to younger generations, for example in the field of management.

- Everything depends on the will and needs of the senior- said Maria Jose Martinez Gonz-Outze. - Volunteering can also be a series of monthly lectures, preparation of a project or taking care of a child.

The international training was also attended by external educators invited by CSE "Światowid".

- I was very interested in the experience of Spaniards in the involvement of seniors in volunteering - said Barbara Stanny, a senior specialist from the Social Welfare Center in Elbląg. - This training in an international group gave me inspiration for further work.

The leader of the project called "Elbląg educators for seniors" is CSE "Światowid" in Elbląg.

The project involves the exchange of "Światowid" good practices in cooperation with institutions from three countries - Spain, Italy and Germany.

Partners: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Spain
– EURO-NET, Italy
– International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Germany

The "Elbląg educators for seniors" project is implemented with the support of the European Union Erasmus+ program.

Link to the gallery

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renforcer la participation des personnes âgées

Les Espagnols savent valoriser les nombreuses années d'expérience (professionnelle, entre autres) de leurs aînés pour que ces derniers puissent se sentir utiles au moment de leur retraite. Ils ont appris aux éducateurs de la ville et de la région d’Elbląg comment y parvenir à l’occasion d'une formation internationale, qui a eu lieu du 23 au 26 septembre 2019 au CSE (Center for European Meetings) « Światowid » à Elbląg, dans le cadre du projet Erasmus+ intitulé « Les éducateurs d’Elbląg au service des seniors ».

Après avoir mené à bien plusieurs projets culturels et avoir acquis de nombreuses années d'expérience dans l'organisation d'activités éducatives et culturelles pour répondre aux besoins des personnes âgées, le CSE « Światowid » d'Elbląg se prépare à créer un réseau de bénévoles seniors. Nous voulons progressivement nous former, et transmettre à nos aînés de la région une activité qui est tout à fait courante dans les pays partenaires de notre projet. Le but est d'encourager les personnes âgées à participer aux activités proposées par les institutions locales, et de les impliquer au maximum dans des activités destinées à leur propre communauté en utilisant leurs connaissances et leurs compétences. En s'adressant tout particulièrement aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de pratiquer des activités de plein air, nous voulons motiver les seniors à agir, et ainsi prévenir leur vulnérabilité, leur marginalisation et leur exclusion.

Lorsqu’ils partent à la retraite, les Espagnols savent que leur vie ne va pas se résumer à leur maison ou lotissement et qu’ils vont notamment pouvoir se consacrer au bénévolat, domaine dans lequel l'association AIFED de Grenade est spécialisée. Les représentants de cette association ont formé des éducateurs de notre région.

- Toute la société bénéficie du bénévolat des seniors, a expliqué Maria Jose Martinez Gonz-Outze de l'association AIFED, qui encourage les seniors à s’engager dans le bénévolat depuis plus de vingt-cinq ans. - Grâce à cette forme d'activité, les personnes âgées ne se sentent pas exclues. En retour, les jeunes générations bénéficient de leurs connaissances et de leur expérience. Pour ces bénévoles, le seul sentiment de satisfaction et d’utilité vaut toutes les rémunérations, a expliqué Maria.

Le bénévolat en Espagne se présente sous de nombreuses formes. Il peut être une sorte de tutorat basé sur une relation étudiant-professeur lorsque la personne âgée s'engage dans un projet spécifique. Ensuite, le bénévole partage son expérience avec les jeunes générations, par exemple dans le domaine de la gestion.

- Tout dépend de la volonté et des besoins de la personne âgée, a déclaré Maria Jose Martinez Gonz-Outze. - Le bénévolat peut également consister en une série de conférences mensuelles, la préparation d'un projet ou la prise en charge d'un enfant.

Avec plus d'un millier de membres dans toute l’Espagne, les bénévoles de l'association AIFED sont des personnes exerçant diverses professions, y compris des personnes âgées qui ont réussi dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, nous soutenons les entrepreneurs, les commerçants et les restaurateurs locaux. Ils partagent leurs connaissances et leur expérience. Ce sont aussi d'anciens professeurs d'université qui aident les jeunes dans leurs études, ou des artistes comme notre invité, Luis Miguel Prieto Ferron.

Fort de son expérience dans la photographie, il dirige des ateliers pour les jeunes et les personnes âgées à Grenade. À l’occasion de sa venue à Elbląg, il a également partagé ses compétences, en révélant les secrets de la photographie. Des personnes âgées de Elbląg et des villes voisines ont participé aux réunions.

La formation internationale a également bénéficié de la présence d'éducateurs externes invités par le CSE « Światowid », qui ont notamment appris comment préparer de bons projets pour les bénévoles seniors, comment faire participer les personnes âgées à des activités, comment les faire évoluer ou comment préparer de bons projets de photographie avec elles.

Le CSE « Światowid » à Elbląg est le chef de file du projet « Les éducateurs d’Elbląg au service des seniors ». Cette institution indépendante, qui opère dans les domaines de la culture, de l'éducation, des médias et de l'information, a pour principal objectif de mettre en œuvre les programmes de la voïvodie dans le domaine de la créativité et de sa diffusion, de l'éducation culturelle, de l'information (notamment des activités médiatiques), de la promotion de la région, de l'éducation par l'art, du sport et du tourisme.

Le projet prévoit l'échange de bonnes pratiques entre « Światowid » et des institutions de trois pays, à savoir l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.

Partenaires : Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Espagne - EURO-NET, Italie - Échanges internationaux Berlin Molinari & Benedetti GbR, Allemagne

Le projet « Les éducateurs d’Elbląg au service des seniors » bénéficie du soutien du programme Erasmus+ de l'Union européenne.

Galerie de photos (link is external)

Auteur : Karolina Śluz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlińskie warsztaty dla edukatorów i seniorów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak skutecznie motywować seniorów do działania. Albo jesteś seniorem i masz ochotę wziąć udział w międzynarodowych warsztatach, nie możesz przegapić szkolenia, które w dniach od 21 do 24 października odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ramach erazmusowego projektu pn. Elbląscy edukatorzy dla seniorów.

W październiku w CSE „Światowid” berlińscy animatorzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie aktywizowania seniorów. Będzie to kolejne- po szkoleniu z Hiszpanami- międzynarodowe spotkanie adresowane do osób pracujących z seniorami oraz do samych seniorów.

- Uczestnicy szkolenia poznają nowe metody pracy oraz dowiedzą się, jak planować działania dla seniorów tak, żeby ich, jak najbardziej efektywnie zmobilizować do wyjścia z domu- zapowiada Aleksandra Bednarczuk, koordynator projektu. – Nowatorskie metody pracy, które poznamy na szkoleniu, sprawdzą się nie tylko w pracy z seniorami, ale też z innymi grupami. Zapraszamy więc na szkolenie wszystkich zainteresowanych poznaniem nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych.

Pierwsze trzy dni spotkania (21-23 października) z niemieckimi animatorami adresowane jest do edukatorów. Z kolei 24 października odbędą się warsztaty pokazowe, w których – razem z edukatorami – mogą wziąć udział seniorzy.

Szkolenie edukatorów odbędzie się w dniach od 21 do 23 października w godz. od 9:30 do 16:30. Warsztat pokazowy dla edukatorów z udziałem seniorów przewidziany jest w dwóch grupach:I grupa – godz. 9:30 do 12:30II grupa – godz. 13:30 do 16:30

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila zgłoszeniowego na adres: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl w treści maila wpisując swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie (55 611 20 59).

Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu.

Projekt polega na wymianie dobrych praktyk „Światowida” we współpracy z instytucjami z trzech krajów – Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

Partnerzy: Hiszpania (Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible), Włochy (EURO-NET), Niemcy (International Exchanges Berlin GbR).

Program szkolenia poniżej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorzy z Elbląga mieli swój Erasmus Day

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu świętowało europejskie wydarzenie jakim jest Erasmus Day. Impreza odbyła się 10 października. Była to okazja, aby poznać działania „Światowida” na rzecz seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

Impreza rozpoczęła się od występów grup: „Łączymy pokolenia” oraz „Światowidki”. Następnie można było wziąć udział w warsztatach rozwoju osobistego, które poprowadziła Danuta Gizińska - arteterapeutka i coach. Absolwentka kursów dla trenerów dramy i metody Points Of You.

#ErasmusDays jest inicjatywą mającą na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przez trzy dni, między 10 a 12 października br., na terenie całego świata organizowano spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których było można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+.

Galeria zdjęć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznali nowe metody uczenia się

Są gry – komputerowe, ale nie tylko – którym wystarczy chwila, żeby wciągnęły nas bez reszty. To jest ten stopień zaangażowania, kiedy mózg chłonie najlepiej. Najlepsi edukatorzy wykorzystują ten fakt, żeby uczyć. Tajniki skutecznego uczenia się przez ostatnie kilka dni przybliżali w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu animatorzy z niemieckiej organizacji International Exchanges Berlin. Warsztaty odbyły się w ramach erazmusowego projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

- Rzeczywistość wymaga od nas, żebyśmy ciągle uczyli się nowych rzeczy. Technologia idzie do przodu i ja chcę za nią nadążać – przyznała jedna z uczestniczek berlińskich warsztatów dla seniorów i edukatorów. – Dobrze, że są takie spotkania, gdzie możemy dowiedzieć się jak to robić.

Jak się okazuje, coraz więcej z nas jest – nie słuchowcami czy wzrokowcami – a kinestetykami. - Kinestetycy to osoby, które najlepiej uczą się przez dotyk i w ruchu – wyjaśniała Ada Riggaci z International Exchanges Berlin. – Wiedza o tym, jakimi technikami uczymy się najlepiej, pozwala prawidłowo dopasować skuteczne techniki uczenia.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli przetestować takie sposoby na przyswajanie nowych umiejętności jak edukowanie przez granie, nauka przez błędy czy visual thinking. Poznali również aplikacje edukacyjne, między innymi mentimeter, usprawniającą pracę metodą burzy mózgów oraz kahoot.

- Visual thinking, czyli wizualne myślenie to sposób na kreatywne spojrzenie na problem – tłumaczył niemiecki edukator Francesco Molinari.- Świetnie sprawdza się w pracy z dziećmi i seniorami, a także w biznesie. Stosowanie metody w edukacji wzbogaca słownictwo, wymusza prowadzenie konwersacji oraz wysuwania wniosków. Pomaga w nauce języków obcych.

Berlińskie warsztaty dla seniorów odbyły się w CSE „Światowid” w dniach od 21 do 24 października. Są one częścią projektu pn. Elbląscy edukatorzy dla seniorów, który polega na wymianie doświadczeń z organizacjami z trzech krajów: Hiszpania, Niemcy i Włochy. We wrześniu przedstawiciele hiszpańskiej organizacji AIFED opowiadali o swoich sposobach na aktywizowanie seniorów i angażowanie ich w wolontariat. Z kolei w październiku edukatorzy z International Exchanges Berlin opowiedzieli o metodach skutecznego uczenia się. W listopadzie odbędzie się ostatnie w Polsce spotkanie szkoleniowe w ramach tego projektu. Przeprowadzą je włoscy animatorzy ze stowarzyszenia Euro-Net.

Program „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu.

Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania – EURO-NET, Włochy
– International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy.

Galeria zdjęć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They get to know new methods of learning

There are computer games, but not only, which take a moment to draw us completely into. This is the degree of commitment when the brain absorbs best. The best educators use this fact to teach. The secrets of effective learning were presented over the past few days by animators from the German organization International Exchanges Berlin in CSE "Światowid" in Elbląg. The trainings took place as part of the Erasmus project called "Elbląg educators for seniors".

- Reality requires us to constantly learn new things. Technology is moving forward and I want to keep up with it- admitted one of the participants of Berlin trainings for seniors and educators. - It's good that there are meetings where we can learn how to do it.

As it turns out, more and more of us are not audiences or visual learners, but kinesthetics. - Kinesthetics are people who learn best in movement and through touch- explained Ada Riggaci from International Exchanges Berlin. - Knowing what techniques we learn best allows you to properly match effective learning techniques.

During the trainings, participants could test the ways to acquire new skills such as education through playing, learning through mistakes or visual thinking. They also learned about educational applications, including mentimeter application improving brainstorming and kahoot.

- Visual thinking is a way to think creatively about the problem- explained the German educator Francesco Molinari- It's great for working with children and seniors, as well as in business. The use of this method in education enriches the vocabulary, enforces conversations and drawing conclusions. It also helps in learning foreign languages.

Berlin trainings for seniors took place at CSE "Światowid" from 21st to 24th October. They are part of the project called "Elbląg educators for seniors", which involves the exchange of experience with organizations from three countries: Spain, Germany and Italy. In September, representatives of the Spanish organization AIFED talked about their ways of activating seniors and engaging them in volunteering. In October, however, educators from International Exchanges Berlin talked about effective learning methods. The last training meeting in Poland from this project will take place in November. It will be carried out by Italian animators from the Euro-Net association.

The "Elbląg educators for seniors" project is implemented with the support of the European Union Erasmus + program.

The leader of the project called "Elbląg educators for seniors" is CSE "Światowid" in Elbląg.

Partners: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Spain – EURO-NET, Italy
– International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Germany.

Link to the gallery

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neue Lernmethoden kennenlernen

Es gibt Computerspiele, aber auch andere digitale Welten, die uns innerhalb kürzester Zeit völlig in ihren Bann ziehen. Bei einer solchen Vertiefung in eine Sache verinnerlicht das Gehirn das Gelernte am besten. Diese Tatsache machen sich die besten Pädagog*innen für ihren Unterricht zunutze. Die Geheimnisse effektiven Lernens wurden ein paar Tagen im Oktober von Workshopleiter*innen der deutschen Organisation International Exchanges Berlin im CSE „Światowid“ in Elbląg präsentiert. Die Schulung fand im Rahmen des Erasmus+-Projekts namens „Elbląg educators for seniors“ statt.

„Die Realität verlangt von uns, dass wir ständig Neues lernen. Die Technik entwickelt sich weiter und ich möchte mit ihr Schritt halten“, räumte ein Teilnehmer der Schulung für Senior*innen und Pädagog*innen ein. „Es ist gut, dass es Treffen gibt, bei denen wir lernen können, wie das geht.“

„Es hat sich gezeigt, dass immer mehr Menschen keine auditiven oder visuellen Lernerinnen und Lerner, sondern kinästhetische Lerntypen sind, also Menschen, die am besten aktiv in Bewegung und durch Anfassen lernen“, erklärte Ada Rigacci von International Exchanges Berlin. „Wenn man die Techniken, mit denen man am besten lernt, kennt, kann man verschiedene Lerntechniken  effektiv anpassen.“ International Exchanges Berlin ist eine Einrichtung, die sich für fortschrittliche Aus- und Weiterbildungsprogramme einsetzt. Ihrer breit gefächerten Zielgruppe gehören Menschen verschiedener Altersgruppen und mit unterschiedlichen Qualifikationen an. Sie verfügt über Erfahrungen in der Arbeit mit internationalen Schulungsteams und Senior*innen.

Bei der Schulung konnten die Teilnehmer*innen verschiedene Möglichkeiten für den Erwerb neuer Fertigkeiten testen, zum Beispiel Bildung durch Spielen, Lernen durch Trial-and-Error oder Visual Thinking Strategies. Außerdem konnten sie Lern-Apps wie Mentimeter und Kahoot kennenlernen und ihre Brainstorming-Fähigkeiten verbessern.

„Visual Thinking besteht darin, seine visuellen kognitiven Fähigkeiten eine kreative Perspektive auf ein Problem einzunehmen“, erklärte der deutsche Pädagoge Francesco Molinari. „Für die Arbeit mit Kindern und älteren Menschen sowie in Unternehmen ist diese Methode großartig. Sie bereichert den Wortschatz, verbessert die Gesprächsführung und ermöglicht Schlussfolgerungen. Außerdem kann man so leichter Fremdsprachen erlernen.“

So entstand die Idee, Workshops zu innovativen Unterrichtsmethoden durchzuführen, worauf sich International Exchanges Berlin spezialisiert hat. Bei der Schulung sollten Praktiker*innen und ältere Menschen moderne Lehr- und Lernmethoden in der Praxis kennenlernen. Die Schulung von International Exchanges Berlin fand vom 21. bis 24. Oktober im CSE „Światowid“ statt.

Sie ist Teil des Projekts namens „Elbląg educators for seniors“, bei dem es um den Erfahrungsaustausch mit Organisationen aus drei Ländern – Spanien, Deutschland und Italien – geht. Im September berichteten Vertreter*innen der spanischen Organisation AIFED darüber, wie sie ältere Menschen aktivieren und für ehrenamtliche Tätigkeiten gewinnen. Im Oktober sprachen Pädagog*innen von International Exchanges Berlin über effektive Lernmethoden.

Das Projekt „Elbląg educators for seniors“ wird mit Unterstützung des Erasmus+-Programms der Europäischen Union durchgeführt. Die Leitung des Projekts „Elbląg educators for seniors“ hat das Europäische Tagungszentrum CSE „Światowid“ in Elbląg übernommen, eine selbst verwaltete Einrichtung für Kultur, Bildung, Medien und Information. Ihr Hauptziel ist die Umsetzung von Aufgaben der Woiwodschaft im Kreativbereich, deren Verbreitung sowie kulturelle Bildung, Information (einschließlich Medienaktivitäten), Förderung der Region und Bildung durch Kunst, Sport und Tourismus.

Partner: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Spanien – EURO-NET, Italy – International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Deutschland.

Verfasserin: Karolina Śluz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Włoskie warsztaty dla edukatorów i seniorów

Przyjdź na bezpłatne szkolenie i poznaj najlepsze sposoby na uczenie przez doświadczenie. Dowiesz się jak, przygotować proces nauki poprzez przeżycie. Poznasz aktywności, gry i ćwiczenia do wykonania z grupą seniorów. To będzie trzecie z kolei międzynarodowe spotkanie dla edukatorów i seniorów, które w dniach od 26 do 29 listopada odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”. Tym razem tajniki swoich praktyk przybliżą włoscy szkoleniowcy ze stowarzyszenia Euro-net. Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniu.

W listopadzie w CSE „Światowid” włoscy animatorzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie aktywizowania seniorów. Będzie to kolejne — po szkoleniu z Hiszpanami i Niemcami — międzynarodowe spotkanie adresowane do osób pracujących z seniorami oraz do samych seniorów. Raffaele Messina i Giuliana Provenzale z Euro-net pokażą, jak przygotować szkolenia w oparciu o metody nauki przez doświadczenie

- Włoscy partnerzy naszego projektu podzielą się wiedzą z zakresu metodologii, teorii i praktyki przygotowywania oferty działań animacyjnych i kształtujących z udziałem seniorów – mówi Aleksandra Bednarczuk, koordynator projektu. – Motywem przewodnim szkolenia będzie uczenie przez doświadczenie i w tym kontekście będziemy rozpatrywali poruszane zagadnienia. Zapraszamy więc na szkolenie także inne osoby zainteresowane poznaniem nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych.

Pierwsze trzy dni spotkania (26-28 listopada) z włoskimi szkoleniowcami adresowane są do edukatorów. Z kolei 29 listopada odbędą się fotograficzne warsztaty pokazowe, w których – razem z edukatorami – mogą wziąć udział seniorzy. Na zajęciach seniorzy będą uczyć się sztuki opowiadania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila zgłoszeniowego na adres: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl w treści maila wpisując swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie (55 611 20 59).Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu.

Projekt polega na wymianie dobrych praktyk Światowida we współpracy z instytucjami z trzech krajów – Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

Partnerzy: Hiszpania (Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible), Włochy (EURO-NET), Niemcy (International Exchanges Berlin GbR).

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Program szkoleń poniżej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elbląscy seniorzy i edukatorzy uczyli się jak opowiadać

Żeby opowiedzieć wartościową historię, trzeba umieć wyselekcjonować, bo dzisiaj każdy ma ograniczony czas i przestrzeń na ekspresję – tłumaczy Giuliana Provenzale z włoskiego stowarzyszenia Euro-net. Włoscy szkoleniowcy uczyli elbląskich seniorów i edukatorów metod storytellingu. Warsztaty odbyły się w dniach od 26 do 29 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ramach erazmusowego projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

Pierwsze trzy dni szkolenia były adresowane do osób, które pracują na rzecz seniorów – edukatorów, animatorów, autorów i koordynatorów projektów. Zajęcia rozpoczęły się od – wydawałoby się – prostego ćwiczenia. Uczestniczki spotkania dostały za zadanie opowiedzieć o sobie za pomocą kolażu. Jak same później przyznały, z przyjemnością, spędziły nad tym zadaniem czterdzieści minut. Kiedy jednak przyszedł czas, żeby przeszły się po sali i poznały historie innych uczestników warsztatów, okazało się, że zajęło im to zaledwie dziesięć minut.

- To zadanie miało na celu uświadomienie wam, że jeszcze wiele do mamy nauczenia się w dziedzinie słuchania innych. – powiedział prowadzący zajęcia Raffaele Messina z włoskiego stowarzyszenia Euro-net. - Naszym zadaniem jest znaleźć balans między czasem, który poświęcamy sobie, a czasem, który dajemy innym.

W kolejnych dniach uczestniczki warsztatów poznawały metody i techniki opowiadania, również z użyciem nowoczesnych narzędzi takich jak smartfon.

Jak tłumaczyli szkoleniowcy, umiejętność opowiadania z jednej strony jest wrodzoną umiejętnością, a z drugiej strony jest mnóstwo technik, które można przyswoić. - Uczestnicy wyszli z tych zajęć bardzo zainspirowani i z głową pełną pomysłów na własne zajęcia – mówi Aleksandra Bednarczuk, koordynator projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

Czwarty dzień tego włosko-polskiego spotkania był adresowany do seniorów. Seniorzy biorący udział w warsztatach pokazowych okazali się bardzo otwarci na metody proponowane przez włoskich szkoleniowców.

- Seniorzy są trochę jak dzieci – przyznał Raffaele Messin. – Są w wieku, w którym powraca ta dziecięca ciekawość, która daje im możliwość uczenia się nowych rzeczy. Seniorzy uczą się, oglądając, czyli też doświadczając. Kiedy pracujemy z seniorami, trzeba przede wszystkim wsłuchać się w to, co mówią, w ich potrzeby.

Warsztaty z włoskimi szkoleniowcami były częścią projektu pn. Elbląscy edukatorzy dla seniorów, który polega na wymianie doświadczeń z organizacjami z trzech krajów: Hiszpania, Niemcy i Włochy. We wrześniu przedstawiciele hiszpańskiej organizacji AIFED opowiadali o swoich sposobach na aktywizowanie seniorów i angażowanie ich w wolontariat. W październiku edukatorzy z International Exchanges Berlin dzielili się metodami skutecznego uczenia się. Listopadowe zajęcia z włoskimi animatorami były ostatnim spotkaniem szkoleniowym w Polsce w ramach tego projektu.

Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu.

Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania – EURO-NET, Włochy– International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Galeria zdjęć

 

Fim podsumowujący warsztaty dla edukatorów i seniorów:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg seniors and educators were being taught how to tell stories

In order to tell a worthy story, one has to single out because everyone has limited time and space for expression- explains Giuliana Provenzale from the Italian Euro-net association. Italian instructors taught Elbląg’s seniors and educators some methods of storytelling. The workshops were held from the 26-th to the 29-th November at the Centre of  European Meetings “Światowid” as a part of an Erazmus’ program entitled “Elbląg’s educators for the seniors”.

The first three days of the workshops were directed to people working for the benefit of the seniors - scholars, animators, authors and project coordinators. The classes began with a seemingly, simple task. The participants were asked to tell about themselves with the help of a collage. As they admitted later, they spent forty minutes on that task with pleasure. When the time came though to walk around the room and get to know the stories of the other participants, it turned out that it had taken them only ten minutes.

- This task was to enlighten you on how much we still have to be taught in the field of hearing out other people - said Raffaele Messina of the Italian Euro-net association. - Our task is to find the balance between the time we devote to ourselves and the time we decide to give to other people.

In the following days the participants of the workshops learnt some methods and techniques of storytelling, also using modern tools such as a smartphone.

As the scholars explained, the storytelling ability is an inborn one, but on the other hand, there are plenty of techniques one can learn. - The participants left these classes inspired with heads full of ideas for their own workshops - said Aleksandra Bednarczuk, the coordinator of the “Elbląg’s educators for the seniors” project.

The fourth day of this Italian-Polish meeting was addressed to the seniors. The seniors participating in the demonstration workshops turned out to be very opened to the methods proposed by the Italian instructors.

- Seniors are a bit like children - admitted Raffaele Messina. – They have reached the age, in which the child-like curiosity comes back, enabling them to learn new things. Seniors learn by watching, so experiencing as well. When we work with seniors, we have to, above all else, listen closely to what they say, to their needs.

The workshops with the Italian instructors were a part of the “Elbląg’s educators for the seniors” project, which is about exchanging of experiences among organizations from three countries: Spain, Germany and Italy. In September representatives of the Spanish organization AIFED talked about their ways of motivating elderly people and engaging them in voluntary work. In October lecturers from the International Exchanges Berlin shared methods of effective learning. The November’s classes with the Italian animators were the last training meeting held in Poland as a part of this project.

The leader of the “Elbląg’s educators for the seniors” project is the Centre of  European Meetings “Światowid” in Elbląg.

Partners: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible,       Spain – EURO-NET, Italy – International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Germany.

The “Elbląg’s educators for the seniors” project is implemented with support of the European Union’s program Erasmus+.

 

Link to the gallery

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seniorze! Zostań wolontariuszem!

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy na emeryturze możliwy jest rozwój osobisty? A może masz wątpliwości, czy w senioralnym wieku da się nawiązać nowe, trwałe relacje z innymi i w twórczy sposób spędzić wolny czas? Odpowiedzią na powyższe pytania jest wolontariat w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, do którego chcemy Ciebie, Seniorze, serdecznie zaprosić.

Dla wielu osób wolontariat 60+, który jest nowym zjawiskiem w naszym kraju, może wydać się czymś zaskakującym. Jednak coraz więcej starszych osób żyjących aktywnie i lubiących nowe wyzwania decyduje się na taką formę zagospodarowania swojego wolnego czasu. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w ramach projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów", daje grupie odbiorców 60+ okazję do osobistego realizowania się. Wolontariat seniorów jest wartościowy nie tylko dla nich samych, ale także ma wielkie znaczenie dla tych, którym starsze osoby poświęcają swój czas. Seniorzy mogą dzielić się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą, mądrością życiową, pasją i pogodą ducha, a dzięki wolontariatowi osoby 60+ wpadną w wir pracy i będą mogły w ciekawy sposób spędzać czas wolny.

Zaangażowanie się w wolontariat to dla seniorów idealna okazja, aby łagodnie przejść od zakończenia pracy zawodowej do nowego porządku życia na emeryturze. Jednocześnie można zrobić naprawdę wiele dobrego. Wolontariusze często powtarzają, że nigdy wcześniej nie czuli się tak spełnieni i potrzebni, jak czują się właśnie w wolontariacie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2020 o godz. 11:00 w CSE „Światowid” w Elblągu, plac Kazimierza Jagiellończyka 1. Uczestnikom spotkania odpowiemy na wiele pytań dotyczących wolontariatu: co można robić, komu pomagać? Jak angażować się w przygotowywanie i pomoc przy różnych wydarzeniach?

CSE „Światowid” w Elblągu każdemu wolontariuszowi oferuje szkolenia m.in. z kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji: Karolina Firlej, e-mail: karolina.firlej@swiatowid.elblag.pl, telefon: 55 611 20 59.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotkanie dla wolontariuszy

W Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, 28 lutego, odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu. Działanie zrealizowano w ramach erasmusowego projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów".

W trakcie spotkania uczestników poinformowano do jakich przedsięwzięć „Światowid” chciałby ich zaangażować i jakie korzyści płyną z bycia wolontariuszem. Seniorzy chętnie podawali przykłady działań, w których mogą pomóc oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Terminy pełnienia wolontariatu zostaną dopasowane indywidualnie.

Seniorzy zostaną przeszkoleni z praw oraz obowiązków wolontariuszy przez osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Przejdą również szkolenie z kompetencji cyfrowych. Szkolenie jest adresowane wyłącznie dla wolontariuszy.

Projekt pn. "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szkolenie podstawowe dla wolontariuszy

W ramach erasmusowego projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów", 5 lutego, w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu obyło się szkolenie dla wolontariuszy. Spotkanie poprowadziła Gabriela Zimirowska, prezes elbląskiego Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Dla seniorek, które wzięły udział w szkoleniu, był to sposób na poznanie historii wolontariatu. Uczestniczki rozmawiały o formach pomocy i aspektach prawnych. Opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z podejmowaniem wolontariatu. Wymieniały przykłady działań, w których ich zdaniem mogłyby się odnaleźć.

Projekty "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Galeria zdjęć

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Człowiek to całość

Czy zastanawialiście się, dlaczego chorujemy? Dlaczego ktoś, kto prowadzi zdrowy tryb życia, zapada nagle na ciężką chorobę? Jakie prawa rządzą organizmem człowieka? Co wspólnego z naszym zdrowiem mają nasze myśli i emocje? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia i holistycznego podejścia do człowieka na spotkanie do Galerii Nobilis. 

Człowiek to całość. To nie tylko ciało fizyczne, ale też myśli i emocje. Tym właśnie zajmuje się psychobiologia. Uznaje ona zależność pomiędzy chorobami, a naszymi emocjami, czy myślami. Ujmuje całościowo ludzki organizm, nie pomijając niczego. To, jakimi myślami i emocjami „karmimy” się na co dzień, wpływa na nasz organizm, na to jak się czujemy. Na przykład doświadczając silnego stresu, przyczyniamy się do szybszego „zużywania” naszych organów, czyli innymi słowy, szybciej się starzejemy, ponieważ zwiększony poziom kortyzolu w organizmie jest za to odpowiedzialny.  Często pojawiają się objawy somatyczne, czyli nasz organizm znajduje się w tak silnych emocjach, że zaczynamy je odczuwać w naszym ciele jako kłucie, bóle brzucha, głowy itd.  

Zachowanie balansu jest najważniejsze. Harmonia trzech wymiarów: duchowego, intelektualnego i fizycznego. Na spotkaniu porozmawiamy, jak tego dokonać, jak żyć w zgodzie ze wszystkimi aspektami siebie.

Prelekcja, którą poprowadzi Joanna Kaszuba, odbędzie się w ramach Klubu Aktywnego Seniora, ale zapraszamy każdego zainteresowanego, w dniu 19 lutego na godzinę 10.00. Wstęp jest bezpłatny.

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warsztaty samorozwoju: JA KOBIETA - NA PEWNYM ETAPIE ŻYCIA

Rozwód, utrata pracy, syndrom pustego gniazda, strach przed starzeniem się, choroba, śmierć w rodzinie, wiele się w życiu może zdarzyć i nie mamy na to większego wpływu. To, na co mamy, to jak reagujemy na życiowe zawirowania. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na spotkania wszystkie kobiety, które czują potrzebę powrotu do siebie, odnalezienia nowej drogi.

Nasze warsztaty dedykowane są nie tylko paniom w kryzysie, ale wszystkim tym, które czują potrzebę zatrzymania się i dokonania pogłębionej refleksji. Planowany jest cykl sześciu spotkań, na których zostaną poruszone tematy dotyczące samoświadomości i samorozwoju. Zadamy sobie pytania o to, na jakim etapie jesteśmy w życiu, jakimi kobietami chciałybyśmy być, wsłuchamy się we własną intuicję, dowiemy się, czego potrzebujemy, w jaki sposób dbać o siebie, co nas, kobiety, kształtuje, czego potrzebujemy, z czym sobie radzimy, a z czym nie. Spróbujemy wyznaczyć swoje granice na nowo, nauczymy się słuchać siebie, doceniać to, co mamy, jak mówić o swoich potrzebach. Warsztaty odbędą się w ramach Klubu Aktywnego Seniora i skierowane są tylko do kobiet.

Pierwsze spotkanie, które poprowadzi Danuta Gizińska, odbędzie się w Galerii Nobilis w CSE „Światowid” 20 lutego, w godzinach 17.00-19.00, a kolejne daty zajęć zostaną ustalone z uczestnikami. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  605 636 670 lub mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Światowid" odwołuje wydarzenia kulturalne
W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu odwołuje wydarzenia kulturalne, seanse kinowe, imprezy, zajęcia sekcyjne oraz pozostałą działalność zaplanowaną na okres od 12 marca do odwołania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania brydżowe wracają...

Po kilkumiesięcznej przerwie do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu wrócili seniorzy, a wraz z nimi Klub Aktywnego Seniora. Klub Aktywnego Seniora to jedno z działań projektu pn. "Elbląscy edukatorzy dla seniorów", w ramach którego realizowane są m.in. spotkania brydżowe.

18 czerwca, po przerwie spowodowanej COVID-19, odbyły się pierwsze zajęcia gry w brydża. Stęsknieni seniorzy nie kryli zadowolenia z możliwości spotkania.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seniorki wolontariuszki

Niezawodne i niezastąpione seniorki wykazały się jako wolontariuszki. 19 października 2020 r. pomagały pakować wystawę, którą nie dawno mogliśmy podziwiać w Galerii Nobilis. Dziękujemy za pomoc!
 
W ramach projektu pn. "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" staramy się rozwijać sieć wolontariatu w naszym mieście i okolicach. Jak dotąd udaję się nam to, a przykładem jest między innymi dzisiejszy dzień. Nasze ochotniczki wykazały się zaangażowaniem, dbałością o szczegóły i niezwykłą ostrożnością.
Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szkolenie z kompetencji komputerowych dla wolontariuszy

Jak rozliczyć PIT i płacić rachunki przez Internet? Ale także jak rozwijać swoje pasje przez media społecznościowe? Zakończyły się warsztaty dla wolontariuszy w ramach projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów".

W ramach projektu zachęcamy osoby starsze do uczestniczenia w aktywnościach, oferowanych przez lokalne instytucje, oraz maksymalne zaangażowanie ich w działania na rzecz własnej społeczności. Aby cel został osiagnięty, staramy się szkolić naszych wolontariuszy w różnych dziedzinach (szczególnie tych praktycznych). Wierzymy, że w ten sposób seniorzy poczują się potrzebni, będą mogli dzielić się umiejętnościami i doświadczeniem oraz realizować się w zupełnie nowych wyzwaniach, a instytucje kultury otrzymają fachową pomoc przy organizacji swoich wydarzeń oraz w bieżącej działalności.

Warsztaty z kompetencji komputerowych dla wolontariuszy odbyły się 8, 15 i 22 października br.

Galeria zdjęć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wydarzenia kulturalne, seanse kinowe, imprezy, zajęcia sekcyjne w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu - ODWOŁANE

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz z decyzją Prezesa Rady Ministrów, CSE „ŚWIATOWID" w Elblągu odwołuje wydarzenia kulturalne, seanse kinowe, imprezy, zajęcia sekcyjne oraz pozostałą działalność zaplanowaną na okres od 7 listopada do 29 listopada włącznie.

Informacje o wznowieniu działalności przekażemy za pomocą naszej strony www oraz na naszym profilu na facebooku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydarzenia kulturalne w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu - ODWOŁANE DO 27 GRUDNIA

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz z decyzją Prezesa Rady Ministrów, CSE „ŚWIATOWID" w Elblągu odwołuje wydarzenia kulturalne, seanse kinowe, imprezy, zajęcia sekcyjne oraz pozostałą działalność zaplanowaną na okres od 7 listopada do 27 grudnia włącznie.

Informacje o wznowieniu działalności przekażemy za pomocą naszej strony www oraz na naszym profilu na facebooku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielimy się dobrymi praktykami – trwa projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”

Ze względu na epidemię COVID-19, projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” realizowany przez CSE Światowid w Elblągu został przedłużony do końca sierpnia. Za nami warsztaty dla hiszpańskich partnerów, które odbyły się w formie on-line. - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników trwają dwa dni. Pierwszego dnia w programie prezentujemy działania kulturalne z udziałem seniorów, które są przykładem dobrych praktyk, które sprawdzają się w naszej pracy w Elblągu. Rozmawiamy o korzyściach, jakie daje arteterapia w pracy z osobami starszymi. Pokazujemy partnerom przykłady warsztatów, które angażują seniorów. Poruszamy także ważny temat walki z zapominaniem u osób starszych, szkoląc partnerów w kwestii treningów pamięci – mówi Dagmara Behrendt-Nowicka z CSE „Światowid”. Przed nami jeszcze dwa spotkania z partnerami z Włoch i Niemiec.
Program szkolenia dla AIFED poniżej.
**Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu. Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania – EURO-NET, Włochy – International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zachęcamy do obejrzenia relacji:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dwa dni szkolenia dla włoskich partnerów projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów"

28 i 29 kwietnia odbyły się krótkie programy szkoleniowe dla pracowników organizacji EURO-NET (Włochy). Warsztaty realizowano w formie on-line.

Partnerzy projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” zdobyli kompetencje, które pozwolą im prowadzić treningi pamięci dla seniorów, a tym samym walczyć z rosnącym w Europie problemem zapominania u osób starszych. Poza tym poznali korzyści płynące z wykorzystywania arteterapii w pracy z seniorami oraz zapoznali się z konkretnymi przykładami warsztatów, które tę arteterapię wykorzystują.

Przygotowane szkolenie dotyczyło także zagadnienia filmu animowanego, a konkretnie – animacji poklatkowej. - Zaczynamy od podstaw, czyli od wyjaśnienia czym jest film animowany, jakie są jego rodzaje. Później koncentrujemy się na samej animacji poklatkowej – nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale przede wszystkim – praktycznym - tłumaczy Adam Krawczuk z Kina Światowid, prowadzący warsztaty. Podstawową kompetencją, jaką nabyli uczestnicy szkolenia była umiejętność stworzenia animacji poklatkowej w programie do montażu.

 Program szkolenia dla EURO-NET poniżej.

**Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu. Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania – EURO-NET, Włochy – International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zachęcamy do obejrzenia relacji na naszym Facebook'u.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników organizacji International Exchanges Berlin

Przez dwa dni, 10 i 11 maja 2021 r., realizowano szkolenie dla niemieckiego partnera projektu pn. "Elbląscy edukatorzy dla seniorów". Zajęcia odbywały się w formie wirtualnej. W programie znalazły się warsztaty artystyczne, warsztaty z treningu pamięci dla seniorów oraz warsztaty filmowe z animacji poklatkowej.

Szczegółowy program szkolenia dla członków IE Berlin na dole strony.

**Liderem projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest CSE „Światowid” w Elblągu. Partnerzy: Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania – EURO-NET, Włochy – International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+


 

Film podsumowujący Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników organizacji partnerskich projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów":

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobre praktyki rodem z Hiszpanii

Jak działają organizacje obywatelskie w Hiszpanii, jakich metod i narzędzi używa się do aktywizowania społeczności Andaluzji i jaki jest stopień zaangażowania społeczeństwa w życie obywatelskie – to jedne z wielu tematów spotkania on-line, które odbyło w piątek, 28 maja. Organizatorem było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W piątek 28 maja o godzinie 10:00 hiszpańscy partnerzy Światowida w projekcie „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” prowadzili spotkanie on-line, które pokazało jak działają organizacje obywatelskie w Andaluzji. Uczestnicy spotkania poznali także przykłady zajęć aktywizujących seniorów, które praktykowane są w Granadzie, poznali organizację Secot, Ofecum.

Dlatego też zachęcano pracowników innych instytucji pracujących z seniorami bądź na rzecz seniorów do uczestniczenia w spotkaniu i poznaniu dobrych praktyk. Spotkanie prowadzone było w języku angielskim.

Prowadzenie spotkania: María José Martínez González z organizacji Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible (Hiszpania).

Spotkanie: piątek 28 maja 2021, godz. 10:00, forma realizacji on-line. Więcej szczegółów pod nr tel.: 55 611 20 59

Zachęcamy również do zgłaszania się na kolejne międzynarodowe spotkania on-line z partnerami projektu, które odbędą się 8 i 11 czerwca. Zgłoszenia pod adresem e-mailowym: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl

Program "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak uczyć seniorów - międzynarodowe spotkanie z berlińską organizacją Euro Pass

Warto uczyć się od najlepszych. Za takich w obszarze współpracy, edukacji i aktywizacji seniorów uchodzą niemieckie organizacje pozarządowe. Dlatego też, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zorganizowało spotkanie on-line z przedstawicielami niemieckiej organizacji Euro Pass.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizuje projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, w ramach którego uczestnicy projektu wymieniają się dobrymi praktykami działań na rzecz seniorów z organizacjami z całej Europy. Po zajęciach z hiszpańskimi edukatorami przyszedł czas na spotkanie z niemieckim partnerem z organizacji Euro Pass.

Prowadzącym międzynarodowe spotkanie był Francesco Molinari z organizacji EBB Europass Berlin Beratungsbüro GmbH, który opowiedział o działalności szkoleniowej dla seniorów prowadzonej w jego instytucji oraz metodach i technikach nauczania, które sprawdzają się w ich pracy.

Spotkanie odbyło się we wtorek 8 czerwca 2021, o godz. 10:00, forma realizacji on-line.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Recyklingowe koszyki wyplatane z papieru gazetowego to alternatywa dla tradycyjnych wyrobów z wikliny. Papierową konstrukcję zabezpiecza się dodatkowo lakierem akrylowym, a w efekcie powstają połyskujące papierowe pojemniki, kubełki, doniczki, lampy oraz wiele innych przedmiotów, które mogą ozdobić wnętrze. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na darmowe warsztaty z tworzenia wikliny papierowej, które odbędą się 14 i 28 czerwca. Zapraszamy!

Papierowa wiklina to wciąż jeszcze nowa, ale i bardzo ciekawa technika rękodzieła artystycznego. Popularność i sukces zawdzięcza temu, że jest dość prosta, a jednocześnie bardzo efektowna. Wszystkim chętnym uczestnikom zajęć chcemy zaproponować wykorzystywanie ogólnodostępnych materiałów tj. gazety, makulatury, z których wspólnie stworzymy oryginalne i niezwykłe formy tj. papierowe pojemniki, koszyki, doniczki.

– Papier daje szereg możliwości, a poprzez wykorzystanie tradycyjnych technik wikliniarskich na nietypowym materiale jesteśmy w stanie wykonać przedmiot w bardzo współczesnym stylu – zachęcają organizatorzy. – Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. - Warsztaty odbywać się będą w związku z realizacją projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spotkania są dostępne dla wszystkich chętnych bez względu na wiek. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach 14 i 28 czerwca o godz.10.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Poprowadzi je Wanda Wesołowska, członkini Klubu Aktywnego Seniora oraz pasjonatka rękodzieła. Zapisy przyjmowane są do piątku 11 czerwca br. pod nr tel. 55 611 20 59 lub pod adresem: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po on-linowych warsztatach z partnerami z Hiszpanii i Niemiec przyszła kolej na wymianę doświadczeń z przedstawicielami włoskiej organizacji Euro-Net.

Założeniem projektu "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest poszerzenie programu działań, skierowanego do seniorów, o nowe rozwiązania. Stowarzyszenia i organizacje europejskie przekazują nam wiedzę na temat nieznanych w naszym kraju metod i technik pracy z seniorami.

Prowadzącym on-linowe spotkanie był Raffaele Messina z organizacji Euro-Net.
Podejmowano tematy z obszarów różnorodności zajęć z seniorami, omówione zostały cele działań stowarzyszeń działających na rzecz seniorów w mieście Potenza (Włochy), uczestnicy dowiedzieli się także w jaki sposób wdrażać aktywność fizyczną, kulturalną i twórczą wśród seniorów.

Spotkanie odbyło się w piątek (11 czerwca) o godz. 17:00, forma realizacji on-line.

Projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

----------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniu 24 sierpnia 2021 roku w Elblągu w ramach projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, odbyło się drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Organizatorem spotkania było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – lider projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie:


Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible (Hiszpania), EURO-NET (Włochy) oraz EBB Berlin EuroPass Berlin Beratungsbüro GMBH (Niemcy).

 

Podczas jednodniowego spotkania, które odbyło się w formie on-line, ze względu na obostrzenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rozmawialiśmy o założeniach projektu, ich realizacji oraz rezultatach, jakie udało się osiągnąć.

W ramach realizacji projektu powstał Klub Aktywnego Seniora, zawiązała się grupa seniorów wolontariuszy, którzy pomagali nam przy okazji m.in. organizacji wystaw. Powstały nowe propozycje warsztatów dla osób w starszym wieku. Zgromadzone doświadczenia posłużyły jako baza do napisania publikacji poprojektowej. A poznani, w trakcie trwania projektu, ludzie będą inspiracją na długie lata.

 

 

     

 

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe było ostatnim etapem projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.


Projekt pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Link do galerii zdjęć ze spotkania

 

Film podsumowujący projekt "Elbląscy edukatorzy dla seniorów":

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Publikacja poprojektowa pt. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów. Zbiór materiałów z warsztatów” już dostępna!

Zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim, grupą docelową działań upowszechniających rezultaty projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” byli animatorzy i instruktorzy, prowadzący zajęcia dla seniorów. Stąd pomysł, by materiały zebrane podczas szkoleń oraz warsztatów opracować, a następnie opublikować. Aby zebrane materiały były dostępne dla większej ilości odbiorców, postanowiliśmy opublikować je w formie wirtualnej. Przeznaczone są dla kadry instytucji, organizacji, fundacji czy stowarzyszeń, współpracujących z osobami starszymi, a także dla koordynatorów działań klubów i innych formalnych i nieformalnych grup seniorów.

Skorzystać z nich może każdy, kto prowadzi badania nad edukacją senioralną oraz sami seniorzy, którzy chcą pogłębić i utrwalić zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę.

Materiały mogą służyć także instruktorom-freelancerom oraz przedstawicielom placówek dydaktycznych - jako pomoce naukowe, szczególnie w przypadku osób i instytucji, które nie mogą wnioskować o udział w projekcie.

W szerokim ujęciu, grupą docelową publikacji są wszyscy, którzy interesują się sytuacją społeczną seniorów w krajach, biorących udział w projekcie oraz poszukują inspiracji do przeprowadzenia niestandardowych działań, kursów czy warsztatów dla odbiorców dorosłych i seniorów.

Publikacja „Elbląscy edukatorzy dla seniorów. Zbiór materiałów z warsztatów” została przygotowana w ramach projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” realizowanego przez CSE „Światowid” w Elblągu w okresie od grudnia 2018 roku do sierpnia 2021 roku.

Publikacja napisana jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska UE.

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” dofinansowano przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

----------------------------------------------------------------------------------------------

Post-project publication entitled. "Elbląg educators for seniors. Collection of workshop materials" is now available!

Both at the local, regional, national and European level, the target group for dissemination activities of the "Elbląg educators for seniors" project results were animators and instructors conducting activities for senior citizens. The idea to compile and publish materials collected during training and workshops was one of our goals. In order to make the collected materials available to a larger audience, we decided to publish it in electronic version. They are intended for the staff of institutions, organizations, foundations and associations that cooperate with senior citizens, as well as for coordinators of clubs and other formal and informal groups of senior citizens.

All published materials can be used by anyone doing research on senior education and by seniors themselves who want to deepen and consolidate the knowledge gained during the workshops.

The materials can also be used as a teaching aids for instructors-freelancers and representatives of teaching institutions, especially for individuals and institutions that cannot apply to participate in the project.

In wide aspect the target group of the publication are all those who are interested in the social situation of seniors in the countries participating in the project and are looking for inspiration to carry out non-standard activities, courses or workshops for adults and seniors.

The publication "Elbląg educators for seniors. Collection of workshop materials" was prepared as part of the project entitled "Elbląg educators for seniors" leaded by CSE "Światowid" in Elbląg in the period from December 2018 to August 2021.

That publication is prepared in two language versions – polish and English.

The publication does not represent the official position of the EU.

The project was co-financed from EU program ERASMUS+

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  PRESENTACION AIFED.pdf

  pobierz
 • pdf

  Senior volunteering_presentation.pdf

  pobierz
 • pdf

  Workshop of Photography_presentation.pdf

  pobierz
 • pdf

  Methods of teaching seniors_presentation.pdf

  pobierz
 • pdf

  A jar of good activities.pdf

  pobierz
 • pdf

  Artetherapy, or how the art therapy helps elderly people.pdf

  pobierz
 • pdf

  Arteterapia, czyli jak terapia sztuką pomaga osobom starszym_prezentacja.pdf

  pobierz
 • pdf

  Mapa marzeń.pdf

  pobierz
 • pdf

  Słoik dobrych aktywności.pdf

  pobierz
 • pdf

  Observing photography_presentation2.pdf

  pobierz
 • pdf

  Elblag Educators for Seniors.Collection of materials from the workshops_eng.pdf

  pobierz
 • pdf

  Elbląscy edukatorzy dla seniorów.Zbiór materiałów z warsztatów_pl.pdf

  pobierz
 • doc

  program_szkolenia_dla_ie_berlin_10-11_05_2021.doc

  pobierz
 • doc

  program_szkolenia_dla_euro-net_28-29_04_2021.doc

  pobierz
 • doc

  program_szkolenia_dla_aifed_21-23_04_2021.doc

  pobierz
 • pdf

  Program szkolenia dla edukatorów_23-25.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Program warsztatów fotograficznych dla seniorów_26.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Program szkolenia dla edukatorów i seniorów_21-24.10.2019

  pobierz
 • pdf

  Program szkolenia dla edukatorów i seniorów_26-29.11.2019

  pobierz

Zapisz się do newslettera